Tlačová správa z konferencie Veľký krok do života, Veľký Slavkov, 31. máj 2018

V dňoch 30. a 31. mája 2018 prebehla v Medzinárodnom Evanjelickom Mládežníckom Centre Ichthys vo Veľkom Slavkove konferencia pod názvom Veľký krok do života. Zámerom organizátorov bolo predstaviť holistické prístupy pomoci človeku v núdzi s fokusom na mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti. Cieľom bolo odprezentovať konkrétne metódy a nástroje v procese osamostatňovania sa, poskytnúť priestor odborníkom zo Slovenska aj zahraničia, diskutovať s kolegami z branže, vymieňať si skúsenosti a inšpirovať sa navzájom fungujúcimi príkladmi. Súčasťou konferencie boli workshopy, ktoré priblížili rôzne metódy, ako motivačné interview či koučovací model. Svoje programy prišli predstaviť aj hostia zo Švédska, u ktorých organizátori absolvovali odbornú stáž. Priestor bol venovaný aj otázkam sociálneho podnikania v kontexte súčasnej legislatívy. Organizátori sa rozhodli konferenciu spojiť s dňom otvorených dverí v novej multifunkčnej dielni vo Veľkom Slavkove.

Konferencia sa konala v rámci rovnomenného projektu Veľký krok do života (september 2016 – september 2019),  ktorý vznikol na základe dlhodobej spolupráce medzi organizátormi podujatia; neziskovou organizáciou Relevant v Prešove a Strediskom Evanjelickej Diakonie (SED) vo Veľkom Slavkove. Cieľom projektu je pomôcť mladým ľuďom, ktorí vychádzajú z detských domovov alebo inej formy náhradnej starostlivosti, aby sa zaradili do zdravého sociálneho a pracovného prostredia. „Chceme, aby sa z našich klientov stali ľudia schopní nezávislého života – emocionálne vyspelí a zruční, schopní integrácie na otvorenom pracovnom trhu,“ hovorí manažér projektu a riaditeľ Relevant n.o. Marek Ilenin.

„Naše pracoviská sa snažia klientom poskytnúť bezpečné prostredie, v ktorom môžu získavať pracovné zručnosti a návyky bez strachu zo zlyhania. Sú miestom, kde sa mladí ľudia môžu učiť a rásť pracovne, osobnostne aj duchovne. Individuálnym prístupom poskytujeme klientom psychologické poradenstvo, terapiu a tréning,“ vysvetľuje Stanislav Gurka, riaditeľ SED Veľký Slavkov.

Tréning praktických aj mäkkých zručností sa realizuje prostredníctvom rekonštrukčných prác v objekte, kde SED Veľký Slavkov zriadil novú multifunkčnú dielňu. Zároveň prebieha v Dielni pre život, ktorá v Prešove ponúka reklamné a tlačiarenské služby. Klienti Domu na polceste vo Veľkom Slavkove a Domova na polceste Hniezdo v Prešove sú zapájaní do pomocných stavebných či tlačiarenských prác a zároveň absolvujú tréningy osobnostného rozvoja a zážitkové tábory. Pod vedením tímov oboch organizácií zároveň pracujú na napĺňaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti.

„Ďalšou plánovanou aktivitou v rámci projektu je zriadenie sociálneho podniku, kaviarne v Prešove, v ktorej znevýhodnení mladí ľudia budú môcť trénovať svoje praktické aj komunikačné zručnosti pred vstupom do reálneho pracovného prostredia,“ informuje o plánoch do budúcna Marek Ilenin.