Táto stránka informuje o tom, ako naša organizácia spracúva a chráni údaje osôb, ktoré nám ich poskytnú pre rôzne účely (zasielanie newslettra, finančná podpora a pod.). Súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov si môžete stiahnuť v PDF formáte tu.

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov Relevant n.o.

Spracovanie osobných údajov je riadené Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Vaše osobné údaje

Osobné údaje patria k jednotlivcovi, ktorý môže byť na základe týchto údajov identifikovaný. Identifikácia je možná na základe informácií samotných alebo v spojení s ďalšími informáciami, ktoré správca údajov vlastní alebo môže jednoducho získať.

Kto zbiera, resp. spracúva Vaše osobné údaje? 

Relevant n.o. (IČO: 37887483) je správcom osobných údajov. To znamená, že rozhoduje, ako a za akým účelom sú Vaše osobné údaje spracovávané.

Prečo potrebujeme Vaše osobné údaje?  

Vaše osobné údaje používame na nasledovné účely:
– Pre správu a evidenciu našich priaznivcov, pracovníkov, partnerov, podporovateľov, spolupracovníkov a účastníkov podujatí organizovaných Relevant n.o.
– Pre udržiavanie kontaktu s podporovateľmi Relevant n.o.

– Pre manažovanie kontaktov našich pracovníkov, zamestnancov a dobrovoľníkov.
– Pre údržbu našich vlastných účtov a záznamov (vrátane spracovania dobrovoľných darov a príspevkov).
– Pre poskytovanie informácií o novinkách, udalostiach, aktivitách a podujatiach Relevant n.o.

Nezhromažďujeme žiadne osobné údaje, ktoré pre tieto účely nepotrebujeme.

Niektoré údaje, ako napríklad číslo preukazu totožnosti, zhromažďujeme za účelom dodržania miestnych a národných zákonov a predpisov, ktoré sa vzťahujú napr. na účastníkov pobytu cez noc v ubytovacom zariadení (hotel, ubytovňa, a pod.). V niektorých prípadoch potrebujeme aj niektoré ďalšie údaje, ako napr. Vaše obmedzenia v oblasti stravovania, aby ste počas aktivity mohli byť v zdraví, bezpečí a patričnom pohodlí.

Ako inak by sme chceli nakladať s Vašimi osobnými údajmi?

Vaše osobné údaje nie sú zdieľané so žiadnou z tretích strán (iná spoločnosť či organizátor) a kedykoľvek máte možnosť požiadať o ich odstránenie z nášho zoznamu prostredníctvom emailu alebo našej webstránky.

Ako spracovávame Vaše osobné údaje? 

Relevant n.o. spracováva Vaše osobné údaje v súlade s GDPR, a to tak, že ich udržiava aktuálne; uchováva a odstraňuje ich bezpečným spôsobom; nezbiera a neponecháva si nadmerné množstvo dát a chráni osobné údaje pred stratou, zneužitím, nepovoleným prístupom a poskytovaním. Zároveň má zavedené adekvátne technické opatrenia, aby boli osobné údaje chránené.

Aký je právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov?  

– Explicitný súhlas fyzickej osoby, aby sme Vás mohli informovať o novinkách, udalostiach, aktivitách a podujatiach Relevant n.o.
– Spracovávanie je nevyhnutné pre naplnenie právnych povinností – pre evidenciu pracovníkov, bývalých zamestnancov, ubytovaných hostí, a pod.
– Spracovávanie je vykonávané riadne registrovanou neziskovou organizáciou.
– Nedochádza k poskytovaniu osobných údajov tretím stranám bez Vášho predošlého súhlasu.

Zdieľanie Vašich osobných údajov 

Vaše osobné údaje považujeme za absolútne dôverné a používame ich iba na vnútorné potreby Relevant n.o. – na zabezpečenie chodu organizácie a pre účely súvisiace s Relevant n.o. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s treťou stranou iba s Vaším predošlým súhlasom.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?  

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu Vášho pravidelného kontaktu s nami, vrátane účasti na našich podujatiach či aktivitách. V prípade, že sa s Vami nestretneme alebo sa nám neozvete 24 mesiacov, Vaše údaje budú vymazané (neuplatňuje sa pri zákonom stanovených výnimkách).

​Doba uchovávania osobných údajov je určená v zmysle osobitných predpisov aplikovaných na konkrétny účel spracovávania osobných údajov (napr. účtovné účely v rozsahu maximálne vyžadovanom na archiváciu účtovných dokumentov), v iných prípadoch na obdobie dosiahnutia konkrétneho sledovaného účelu.

Vaše práva a osobné údaje  

Pokiaľ nie je udelená výnimka v rámci GDPR, vzhľadom k Vašim osobným údajom, máte nasledovné práva:
– Právo na vyžiadanie kópie Vašich osobných údajov, ktoré Relevant n.o. uchováva,
– Právo na opravu alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo zastarané,
– Právo na zrušenie súhlasu so spracovávaním Vašich osobných údajov,
– Právo na vyžiadanie Vašich osobných údajov,
– Právo sťažovať sa na neoprávnené spracovanie Vašich osobných údajov a požiadať o obmedzenie ich ďalšieho spracovávania,
– Právo na podanie sťažnosti na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Audiovizuálne záznamy z podujatí a ich spracovanie

Na podujatiach organizovaných Relevant n.o. môžu byť vyhotovované audiovizuálne záznamy či fotografie, ktoré neskôr môžu byť použité na ďalšie komunikačné účely organizácie (propagačné materiály, marketingové účely, zdieľanie na sociálnych sieťach a iné).

Ďalšie spracovávanie 

Ak by sme v budúcnosti potrebovali použiť Vaše osobné údaje pre nový účel, ktorý nie je pokrytý týmito Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov, vopred Vám poskytneme nové upozornenie vysvetľujúce toto nové použitie. Taktiež zverejníme relevantné účely a podmienky spracovávania Vašich osobných údajov. Kedykoľvek bude nevyhnutné, vyžiadame vopred Váš súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov.

Naše kontaktné údaje 

Pre uplatnenie akéhokoľvek práva alebo v prípade akejkoľvek požiadavky alebo sťažnosti v prvom rade prosím najskôr kontaktuje kanceláriu Relevant n.o. Adresa: Svätoplukova 11, 080 01, Prešov; E-mail: relevant@relevant.sk.

Zásady a súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov