Integrácia a prepájanie komunít

Projektom Integrácia a prepájanie komunít sme mohli zabezpečiť technickú podporu, praktickú pomoc aj zázemie pre aktivity odídencov z Ukrajiny a prispieť k ich integrácii v spoločnosti. Išlo o nadviazanie na našu predošlú pomoc, ale aj organizáciu prepájacích aktivít a stretnutí s ľuďmi so slovenskou komunitou. Dôležitým človekom pre tieto aktivity bol mladý muž z Ukrajiny, ktorý sem prišiel so svojou rodinou a za uplynulý rok sa dobre naučil slovenský jazyk, adaptoval sa a bol prínosom pre lepšiu integráciu ďalších ľudí z Ukrajiny do spoločnosti. Významnou súčasťou projektu bolo aj zameranie sa na deti a mladých ľudí. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore grantovej výzvy Karpatskej nadácie Máme radi Ukrajinu 2.0.

Termín realizácie projektu: 1. 6. 2023 – 31.12.2023

Celková výška podpory: 12 800 EUR

www.karpatskanadacia.sk

 

Krok k zrelej osobnosti

Aj vďaka dotácii mesta Prešov vo výške 389 EUR, ktorou podporili projekt „Krok k zrelej osobnosti“ sme mohli aj v roku 2023 zabezpečiť pre mladé ženy z Domova na polceste Hniezdo vzdelávacie a zážitkové aktivity, ako aj nácvikov pracovných zručností s cieľom podporiť ich na ceste k osamostatneniu. Za podporu úprimne ďakujeme.

 

Obnova zariadenia Domova na polceste Hniezdo

Vďaka dotácii Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 000 EUR sme mohli aj v roku 2023 realizovať projekt „Obnova zariadenia Domova na polceste Hniezdo“, pomocou ktorého sme zlepšili kvalitu bývania mladých žien v domove na polceste Hniezdo. Projekt bol podporený z rozpočtu PSK. Za podporu úprimne ďakujeme.

 

  

 

 

Národný projekt Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím

Vďaka Národnému projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím sme mohli v Domove na polceste Hniezdo intenzívne venovať pomoci dievčatám v oblasti individuálneho plánovania a zamestnávania. V rámci individuálneho plánovania si dievčatá stanovovali primerané individuálne ciele, ktoré chcú dosiahnuť a pracovať na jednotlivých krokoch k ich naplneniu. Zároveň pracovali na osobnostnej úrovni pri získavaní sociálnych a pracovných zručností, hlbšie objavovali svoje silné stránky a rozvíjali ich, svoje túžby a sny. Jeden pracovník vyčlenený na individuálne plánovanie a jeden na oblasť zamestnávania ich viedol a sprevádzal celým týmto procesom. Zároveň pracovali na rozšírení a aktualizovaní už existujúcej metodiky práce v oblasti zamestnávania viacnásobne znevýhodnených prijímateľov sociálnej služby aj doterajších individuálnych plánov. Pod vedením pridelených mentorov získali väčší rozhľad, nové skúsenosti a zaviedli do praxe aktualizovanú metodiku práce a individuálne plány. Úlohou odborného poradcu bolo vytvoriť a zrealizovať plán podpory sociálneho začlenenia prijímateľa skrze individuálne plány a vytvoriť a zaviesť interné postupy a metodiky zamerané na odborné činnosti práce s prijímateľom. Úlohou poradcu pracovnej integrácie bolo posúvať dievčatá vpred  za vhodnou prácou, pripravovať a sprevádzať ich na pracovné pohovory, komunikovať so zamestnávateľmi a pôsobiť aj v role pracovného asistenta na pracovisku v prípade potreby a záujmu dievčat a súčasne možnosti zo strany zamestnávateľa. Súčasne mohli obaja pracovníci profesionálne rásť a vzdelávať sa v danom okruhu jeho činnosti. 

Termín realizácie projektu: marec 2023 – september 2023

Celková výška podpory: max. 23 310 EUR (závisí od skutočne vynaložených oprávnených výdavkov)

www.esf.gov.sk   www.employment.gov.sk

 

Podpora opatrovateľskej služby – Relevant n.o.

Cieľom projektu „Podpora domácej opatrovateľskej služby – Relevant n. o.“ bolo podporiť rozvoj opatrovateľskej služby v domácom prostredí za účelom predchádzania umiestňovania občanov, odkázaných na pomoc inej osoby, do pobytových zariadení a tým zlepšenie kvality ich života. Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji soc. služieb orientovaných na občana a strategickými dokumentmi MPSVR SR (prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť). Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa vekom dožitia a s tým spojeným nárastom počtu starších ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti.

Výkon hlavnej aktivity: „Poskytovanie opatrovateľskej služby“ bude realizovaný kvalifikovanými opatrovateľkami v pracovnom pomere na ustanovený mesačný pracovný čas. V súčte ekvivalent šesť opatrovateliek na plný pracovný úväzok. Miestom realizácie projektu je Prešovský kraj, Mesto Prešov a okolie v domácom prostredí opatrovanej osoby.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.esf.gov.sk   www.employment.gov.sk

 

Projekt „Pomáhame, podporujeme a spájame“ podporený z programu ACF – Slovakia spravovaný Nadáciou Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou

V novembri 2021 sme spolu s partnermi Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.  a SED Veľký Slavkov začali realizovať projekt „Pomáhame, podporujeme a spájame“. Jeho cieľom je podporiť už existujúce iniciatívy zlepšujúce postavenie zraniteľných skupín a funkčné partnerstvá medzi organizáciami a samosprávou. Pomôcť ľuďom s viacerými znevýhodneniami (nízke vzdelanie, príslušnosť k MRK, zdravotné problémy) osamostatniť sa. Vzdelávaním a nácvikmi pracovných zručností, advokáciou v súvislosti so založením sociálneho podniku alebo chránenej dielne, registráciou nových služieb ako je podpora samostatného bývania či vytvorením nových pracovných miest a partnerstiev so zamestnávateľmi v SR aj v ČR. Chceme tiež spájať ľudí z rôznych generácií a prostredí cez dobrovoľníctvo.  Projekt ‛Pomáhame, podporujeme, spájame’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Termín realizácie projektu: november 2021 – apríl 2023

Partner 1 projektu: Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.
Partner 2 projektu: SED Veľký Slavkov

Celková suma projektu: 101 554,69 EUR
Schválený grant: 64 995 EUR

 

Zlepšenie kvality života pre ľudí zo zraniteľných skupín

Vďaka dotácii Prešovského samosprávneho kraja môžeme aj tento rok realizovať projekt „Zlepšenie kvality života pre ľudí zo zraniteľných skupín“, pomocou ktorého chceme zlepšiť kvalitu bývania mladých žien v domove na polceste Hniezdo a zároveň im pomôcť k zdravšiemu životnému štýlu aj vďaka kúpe bicyklov. Projekt je podporený z rozpočtu PSK. Za podporu úprimne ďakujeme.

Pomoc tým, ktorí to potrebujú

Aj vďaka dotácii mesta Prešov vo výške 292 EUR, ktorou podporili projekt „Pomoc tým, ktorí to potrebujú“ sme mohli aj tento rok zabezpečiť pre mladé ženy z Domova na polceste Hniezdo dostatok rozmanitých aktivít, vzdelávaní a nácvikov pracovných zručností s cieľom podporiť ich na ceste k osamostatneniu. Za podporu úprimne ďakujeme.

Bezpečný priestor na rozvoj a rast

Projekt Bezpečný priestor na rozvoj a rast bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja. Vďaka uvedenej podpore sme mohli napomôcť predchádzaniu a zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia mladých dospelých po skončení ústavnej starostlivosti, podporiť znevýhodnené komunity a rovnosť príležitosti na trhu práce. Zrealizovali sme školenia a tábor pre týchto mladých ľudí, vzdelávanie, teambuilding a supervízie pre zamestnancov a dobrovoľníkov. Vytvorili sme nový priestor – kuchyňu na nácvik pracovných zručností a mobilnú aplikáciu pre mladých ľudí odchádzajúcich z detských domovov. Spustili sme kampaň Návod na život na búranie rasových a iných predsudkov a zmiernenie negatívnych postojov voči týmto mladým ľuďom. Za finančnú podporu úprimne ďakujeme.

Termín realizácie projektu: január 2021 – marec 2022

Celková suma projektu: 36 969 EUR
Schválený grant: 33 272,10 EUR

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja

Projekt „Späť k dobrovoľníctvu“

Pri vzniku organizácie Relevant stáli dobrovoľníci a doteraz sú dôležitou súčasťou našich aktivít. Vďaka projektu “Späť k dobrovoľníctvu” môžeme podporiť ich nezištnú prácu, skvalitniť prostredie pre dobrovoľníkov a vytvoriť nové príležitosti na dobrovoľníctvo a aktivity pre mladých, ako je napr. vytvorenie online priestoru pre kontakt mladých počas corona krízy. Chceme podporiť  mladých ľudí v možnosti rásť prostredníctvom služby komunite a získať tak skúsenosti a zručnosti pre ich osobnostný aj pracovný rozvoj. Snažíme sa prepájať dva svety – svet znevýhodnenej a bežnej mládeže – navzájom sa obohacovať. Projekt vo výške 13751 Eur bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Termín realizácie projektu: január 2021 – marec 2022

Partner 1 projektu: Evanjelická spojená škola

Partner 2 projektu: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Prešov

    

Dobrý a zdravý život v korone

Koronavírus sa stal na dlhšie obdobie našou súčasťou. Avšak napriek nepriaznivej situácii sa snažíme zabezpečiť pre mladé ženy z domova na polceste Hniezdo dostatok rozmanitých aktivít, vzdelávaní a nácvikov pracovných zručností s cieľom podporiť ich schopnosť sebareflexie, podporiť ich rast a zmeny k lepšiemu životu, ako aj nachádzať nové stratégie ako žiť dobrý život nielen pre seba, ale aj pre iných. Mohli sme to zabezpečiť aj vďaka dotácii mesta Prešov vo výške 1050 €, ktorou bol podporený projekt „Dobrý a zdravý život v korone“. Za podporu úprimne ďakujeme.

Cez viacero možností, viacero zručností

Vďaka dotácii Prešovského samosprávneho kraja v sume 1 000 € sme mohli realizovať projekt „Cez viacero možností, viacero zručností“, pomocou ktorého sme chceli pomôcť mladým ženám z domova na polceste Hniezdo zlepšiť ich pracovné návyky a zručnosti potrebné na zaradenie do pracovného života, ako aj pohybom na čerstvom vzduchu a fyzickou prácou zlepšiť ich zdravie a kvalitu života. Projekt bol podporený z rozpočtu PSK. Za túto pomoc úprimne ďakujeme.

Rozvoj sociálnej práce a zlepšovanie sociálneho a pracovného začleňovania mladých žien po skončení ústavnej starostlivosti do komunity a spoločnosti

Projekt Rozvoj sociálnej práce a zlepšovanie sociálneho a pracovného začleňovania mladých žien po skončení ústavnej starostlivosti do komunity a spoločnosti bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja. Vďaka uvedenej podpore sme mohli vytvoriť priestor na nácvik pracovných zručností v kaviarni s lokálnym dosahom a verejnoprospešným charakterom, podporovať spoluprácu, zorganizovať vzdelávacie webináre pre verejnosť, supervízie a plánovanie spojené s teambuildingom pre zamestnancov, nácvik pracovných zručností, zážitkové a vzdelávacie aktivity pre mladé ženy po skončení ústavnej starostlivosti ako aj vytlačiť metodiku Fázy života. Projektom sme sa snažili predchádzať a zmierniť sociálne vylúčenie a zlepšovanie prístupu na trh práce pre mladé dospelé ženy po skončení ústavnej starostlivosti a rozvíjať sociálne služby a prosociálne správanie obyvateľstva. Za finančnú podporu úprimne ďakujeme.

Termín realizácie projektu: január 2020 – december 2020

Celková suma projektu: 28 215 EUR
Schválený grant: 25 650 EUR

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja

Diakonia – opatrovateľská služba Relevant n.o.

Cieľom projektu „Diakonia -opatrovateľská služba Relevant n.o.“ je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umestňovania klientov do pobytových zariadení. Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EU o rozvoji sociálnych služieb orientovaných na občana a strategickými dokumentmi MPSVR SR. (Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.) Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa vekom dožitia, spojeným s nárastom počtu starších ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti.

Výkon hlavnej aktivity: „Poskytovanie opatrovateľskej služby“ bude realizovaný kvalifikovanými opatrovateľkami v pracovnom pomere na ustanovený mesačný pracovný čas. V súčte ekvivalent 4,25 opatrovateliek na plný pracovný úväzok. Miestom realizácie projektu je Prešovský kraj, Mesto Prešov a okolie v domácom prostredí opatrovanej osoby.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk   www.ia.gov.sk

Veľký krok do života  (september 2016 – február 2020)

Projekt pomoci mladým ľuďom osamostatniť sa po odchode z detských domovov vznikol ako výsledok dlhodobej spolupráce medzi organizáciami Relevant n.o. Prešov a Stredisko Evanjelickej Diakonie Veľký Slavkov.

Cieľom spoločného projektu je pomôcť mladým ľuďom, ktorí vychádzajú z detských domovov nepripravení na samostatný život, zaradiť sa do zdravého sociálneho a pracovného prostredia. Chceme, aby sa z nich stali ľudia schopní nezávislého života – emocionálne vyspelí a zruční, schopní integrácie na otvorenom pracovnom trhu.

Vytvorením tréningových dielní, sociálneho podniku a zariadenia na vidieku poskytneme klientom bezpečné prostredie, v ktorom môžu získavať pracovné zručnosti a návyky bez strachu zo zlyhania. Naše pracoviská budú miestom, kde sa mladí ľudia môžu učiť a rásť pracovne, osobnostne aj duchovne. Individuálnym prístupom poskytneme klientom psychologické poradenstvo, terapiu a tréning.

K naplneniu našich cieľov budeme smerovať týmito aktivitami:

 • V SED Veľký Slavkov sa vytvorí multifunkčná dielňa pre 12 chlapcov, ktorá bude zastrešovať drevársku dielňu, baliareň, montážnu linku, sklad pre stavebný materiál a ekologickú autoumyváreň.
 • V Prešove bude zriadený sociálny podnik – tvorivá dielňa pre 4 klientky, v ktorej sa budú poskytovať tlačiarenské a baliace služby pre reklamné spoločnosti a vyrábať šperky a mydlá.
 • V okolí Prešova bude vytvorené nové zariadenie v dome so záhradou, ktoré bude slúžiť ako pestovateľská dielňa pre ďalšie 4 klientky.
 • Rozvoj mladých dospelých prebehne tréningom pracovných zručností, sociálnych a praktických zručností a formou zážitkového učenia počas terénnych pobytov.
 • Odborné kompetencie potrebné pre tréning klientov budú pracovníci organizácií zapojení do projektu rozvíjať systematickým vzdelávaním na Slovensku, školením vo Švédsku a individuálnou a skupinovou supervíziou.
 • Naše skúsenosti a fungujúcu metodológiu budeme šíriť prostredníctvom vydania metodického manuálu pre sociálnych pracovníkov, multimediálneho manuálu pre našu cieľovú skupinu, ako aj prostredníctvom konferencií, workshopov, tréningov a publikačnej činnosti na národnej úrovni.

Projekt realizujeme vďaka podpore dánskej nadácie VELUX. Nadáciu THE VELUX FOUNDATIONS tvoria dve neziskové nadácie VILLUM FONDEN a VELUX FONDEN. Medzi hlavné oblasti pôsobenia nadácie patrí veda, environmentálne, sociálne a kultúrne projekty v Dánsku aj v zahraničí. V roku 2014 obidve nadácie spolu na neziskové účely venovali približne 150 miliónov EUR.

Obe nadácie boli založené  MSc. Villum Kann Rasmussenom, ktorý vyvinul moderné strešné okná VELUX ® a založil ďalšie spoločnosti skupiny VKR, ktorých poslaním je vnášať do každodenného života ľudí denné svetlo, čerstvý vzduch a lepšie životné prostredie.

2019

Rekonštrukcia bytového jadra v Domove na polceste – „Hniezdo“

Vďaka dotácii Prešovského samosprávneho kraja v sume 5000€ môžeme zrealizovať rekonštrukciu bytového jadra v Domove na polceste „Hniezdo“ a zlepšiť tým podmienky na bývanie mladým dospelým ženám, ktoré odišli z detských domovov a bývajú v domove na polceste Hniezdo.

Ako účinnejšie pomáhať

Mesto Prešov aj tento rok podporilo náš projekt „Ako účinnejšie pomáhať“. Vďaka dotácii vo výške 840€ môžeme zabezpečiť materiálno-technické vybavenie pre koordináciu aktivít a zabezpečenie realizácie odborných prednášok pre ľudí z pomáhajúcich profesií a supervízneho bloku na pomoc a podporu zamestnancov.

2017

Spoločný čas, ktorý má zmysel a baví! (Marec 2017 – December 2017)

Mesto Prešov aj v roku 2017 podporilo náš projekt, vďaka ktorému sme mohli zabezpečiť koordináciu a materiálne vybavenie Klubovne PUZZLE a realizovať v nej zaujímavé podujatia, medzi ktoré patrili:

 • Filmové večery s kvízom

Interaktívne filmové večery v Kine PUZZLE. Filmoví fanúšikovia online hlasovaním sami rozhodovali o premietanom filme. Svoje vedomosti zo sveta kinematografie si mohli otestovať v kvíze, ktorý výhercom ponúkal zaujímavé ceny.

 • Pod povrchom

Večery Pod povrchom prinášali inšpiratívne stretnutia zo zaujímavými hosťami a diskusie s neobyčajnými ľuďmi v oblastiach ako sú psychológia, hudba, veda, ekonomika, hodnoty, životný štýl a pod.

 • Povolania

Projekt prinášal mladým ľuďom informácie o konkrétnej práci a povolaní. Naši hostia z praxe priniesli aktuálne informácie o možnostiach uplatnenia sa, štúdiu či naberaní skúseností. Stretnutia boli zároveň šancou pre networking s ľuďmi s podobným smerovaním a miestom pre výmenu skúseností a nápadov.

V dôsledku požiara boli od 5. mája 2017 všetky aktivity Klubovne PUZZLE dočasne pozastavené, čo obmedzilo počet aktivít a využitie finančných prostriedkov z projektu. Ďakujeme mestu Prešov, že sme aj vďaka jeho podpore mohli znovu zariadiť klubovňu a doplniť jej materiálne a technické vybavenie. Ďakujeme aj dobrovoľníkom, s pomocou ktorých sa nám podarilo zrekonštruovať priestory klubovne, aby od novembra 2017 znovu mohla plniť svoje poslanie.

Mesto Prešov

Mesto Prešov

 Služba blížnym (Júl 2017 – December 2017)

Sme veľmi vďační, že SOCIA –  Nadácia na podporu sociálnych zmien, už druhý krát podporila našu organizáciu a venovala prostriedky z Fondu Lienka pomoci na podporu nášho projektu Služba blížnym, ktorý sme realizovali od júla do decembra 2017.

Projekt bol zameraný na laických opatrovateľov a opatrovateľky, ktoré svoj čas a energiu neváhajú investovať do tých, ktorí to potrebujú. Išlo o dobrovoľníkov, ktorí sa chcú učiť nové veci, zbierať inšpirácie, či získavať iné pohľady od ľudí, ktorí sú v podobnej službe blížnym.

V rámci projektu prebehli 4 stretnutia pre opatrovateľov; dve o trénovaní pamäte a skúšaní nových pomôcok a dve o výmene skúseností a povzbudzovaní sa navzájom pri spoločnej výrobe odevov a pečení vianočných oblátok.

Počas stretnutí sme sa snažili príbehmi z praxe edukovať a motivovať k návštevnej službe, ktorá je pre seniorov veľmi potrebná no nedostatková.

Cieľmi projektu bolo:

1) Nakúpiť pomôcky určené na zapožičanie – hry, knihy, ktoré uľahčia alebo skvalitnia poskytovanie služieb  neformálnym opatrovateľom, ktorí sa starajú o seniorov v domácom prostredí a aj opatrovateľom v rámci opatrovateľskej služby organizácie Relevant.

2) Zorganizovať podpornú skupinu pre formálnych aj neformálnych opatrovateľov a špecializované školenia pre neformálnych opatrovateľov zamerané na tréning pamäte.

3) Edukovať verejnosť o návštevnej službe prostredníctvom periodík.

4) Prostredníctvom pečenia oblátok zabezpečiť udržateľnosť aj po skončení projektu.

Ďakujeme nadácii SOCIA za možnosť podporiť laických opatrovateľov a tým aj seniorov, ktorým pomáhajú. Veríme, že sa nám podarilo naplniť ciele projektu, sčasti zabezpečiť aj jeho udržateľnosť pečením oblátok a povzbudiť a motivovať opatrovateľov, aby v tejto službe pokračovali.


 Kreatívna dielňa pre život (marec 2017 – november 2017)

Vďaka podpore z Nadácie GRANVIA sme mohli zriadiť pracovný inkubátor – kreatívnu dielňu, ktorá  poskytuje kvalitné tlačiarenské a reklamné služby a rozvíja výrobu mydiel a bižutérie. Dielňu, pripravuje mladých dospelých po odchode z detských domovov, aby si osvojili pracovné aj mäkké zručnosti potrebné pre zaradenie sa na otvorenom trhu práce a v spoločnosti.

Pre troch mladých ľudí sme vytvorili prostredie, kde získavali individuálny prístup a podporu. Okrem rozvoja pracovných zručností boli pre nich pripravené školenia, navrhnuté individuálne plány a odborné poradenstvo, ktoré im bolo poskytované počas celej doby projektu.

Svoje zručnosti im pomáhal rozvíjať koordinátor aj sociálni pracovníci Relevantu tak, aby boli účastníci projektu pripravení uplatniť sa aj mimo dielne a osamostatniť sa.

Našim cieľom bolo vytvoriť udržateľné pracovné príležitosti, k čomu sme smerovali marketingom, zriadením e-shopu a propagáciou na sociálnych sieťach. Všetok zisk z poskytovania služieb a predaja výrobkov bol použitý na chod dielne a mzdy pre účastníkov.

Prostriedky od Nadácie GRANVIA nám umožnia zakúpiť potrebnú techniku pre realizáciu tlačiarenských a reklamných služieb, ako aj materiál pre výrobu mydiel a bižutérie. Vďaka podpore Nadácie sme boli schopní pokryť časť personálnych nákladov a nákladov na marketing a zriadenie e-shopu, aby sa kreatívna dielňa mohla stať do čo najväčšej miery sebestačným partnerom pre firmy so spoločenskou zodpovednosťou.


Sme kreatívni lebo to pomáha iným!                             (marec – august 2017)

Tento názov niesol projekt podporený v rámci grantového programu Šariš ľuďom, ktorého vyhlasovateľom boli Pivorary Topvar, a.s. v spolupráci s Komunitnou Nadáciou Veľký Šariš.

V roku 2016 sme vďaka tomuto grantovému programu významne pomohli viacerým dievčatám z Domova na polceste Hniezdo, ktoré sa pri práci naučili mnohým zručnostiam a dnes už fungujú v reálnom pracovnom živote.

Projekt v roku 2017 bol zameraný na pomoc mladým dospelým ženám, ktoré odišli z detských domovov, a ktoré bývali v Domove na polceste Hniezdo v Prešove, ale zároveň bol otvorený aj klientom iných zariadení sociálnych služieb v rámci mesta Prešov.

Cieľom projektu Sme kreatívni lebo to pomáha iným! bolo:

 1. Zabezpečiť pre znevýhodnených mladých ľudí pracovnú terapiu, ktorá ich bude pripravovať na reálnu prácu a pomôže im pri uplatnení sa na otvorenom trhu práce.
 2. Vďaka finančnej podpore zvýšiť kvalitu života mladých ľudí zapojených do pracovnej terapie; pomôcť im posunúť sa osobnostne vpred, aby si dokázali nájsť prácu a zabezpečiť financie na základne životné potreby.
 3. Zabezpečiť predajnosť výrobkov (prostredníctvom predajní aj internetu) a získať stálych odberateľov, ktorí by zabezpečili mzdu pre aspoň jednu mladú ženu pracujúcu v rámci pracovnej terapie.
 4. Dosiahnuť konkurencieschopnosť výrobkov s dobrým marketingom predaja.
 5. Zaviesť inovatívne prvky do pracovnej terapie a pokúsiť sa zabezpečiť grafika, ktorý by dokázal pracovať s 3D tlačiarňou.

Ďakujeme Komunitnej Nadácii Veľký Šariš a Pivovarom Topvar a.s. za to, že sa nás aj v roku 2017 rozhodli podporiť a umožnili nám tak rozvinúť pracovnú terapiu pre mladých ľudí v meste Prešov.

     

2015

Lepší život vďaka práci

logo-accenture-pontis-web

Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis

Cieľom projektu bolo vytvoriť pracovný inkubátor pre zamestnávanie klientiek zariadení sociálnych služieb napr. nášho domova na polceste Hniezdo. Zlepšili sa pracovné a životné zručnosti pracovníčok pracovného inkubátora potrebných pre zaradenie sa na otvorený trh práce. Vďaka návštevám v detských domovoch sme pomohli tiež chovancom detských domov, aby boli lepšie pripravený na odchod do reálneho života. Zvýšila sa kvalita života pracovníkov pracovného inkubátora.

 

Pomoc tým, ktorí to nemali ľahké

Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis

Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis

Projektom sa skvalitnila práca v novozavedenej podpornej skupine pre odchovancov detských domovov v Prešove. Zaviedli sa pravidelné návštevy detských domovov za cieľom spoznania vhodných dievčat – potenciálnych klientiek Domova na polceste Hniezdo. Uvedomovali sme si, že začať pomáhať týmto dievčatám až v našom zariadení je už neskoro. Preto s pomocou/prípravou sme začali, ešte kým boli v detskom domove. Tieto návštevy sme realizovali za cieľom pomoci nielen dievčatám, ale všetkým odchádzajúcim do reálneho života. Projekt bol aj o psychickej podpore súčasných klientiek zariadenia Hniezdo, ktoré sa kvôli práci zdržiavajú mimo Prešova a nemajú sociálnu sieť ľudí, ktorí by ich podporili.

 

Deťom pre lepšiu budúcnosť

Podpora z programu Tu žijeme a pomáhame Karpatskej nadácie a Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.

Podpora z programu Tu žijeme a pomáhame Karpatskej nadácie a Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.

Vytvoril sa bezpečný priestor pre deti základných a stredných škôl, kde po vyučovaní mohli prísť na doučovanie predmetov, v ktorých potrebovali individuálnu pomoc dobrovoľníkov, ktorí ovládajú danú problematiku. Ponúkli sme im dostatočný priestor na vysvetlenie školského učiva a individuálny prístup dobrovoľníkov. Zrealizoval sa anglicko – konverzačný tábor počas leta, kde sa kopec mladých zlepšilo v angličtine prostredníctvom konverzácie s americkými dobrovoľníkmi. Tento projekt prispel aj k rozvoju zročností a kompetencií mladých dobrovoľníkov.

Preberanie grantu od Karpatskej nadácie a Lear Corporation Seating Slovakia

Preberanie grantu od Karpatskej nadácie a Lear Corporation Seating Slovakia

2014

Komunitná nadácia Veľký Šariš v rámci občianskej voľby pivovaru Šariš: Malým Veľkošarišanom bude škôlka detským rajom (01/14-05/14)

Komunitná nadácia Veľký šariš

Komunitná nadácia Veľký šariš

Výsledkom projektu bolo vytvorenie vhodného, podnetného, bezpečného a najmä čistého prostredia v exteriéri Materskej školy, ktoré každodenne podporuje zdravý rozvoj nielen pohybových schopostí a zručností detí predškoského veku z Veľkého Šariša postredníctvom vhodných hracích zostáv. Zvýšila sa participácia občanov čo prispelo k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov. Mamičky s deťmi tak už nemusia riešiť otázku, kde sa pôjdeme prejsť, hrať s deťmi.Tento projekt napísala a realizovala Mgr. Ivana Bendíková, za čo jej patrí vďaka.

Provida biznis inkubátor

Chcem byť lietajúca ryba

Chcem byť lietajúca ryba

Cieľom projektu bola príprava práčovne integračnej firmy – inkubátora pre odchovancov z detských domovov z nášho domova na polceste Hniezdo, ale aj ďalších spolupracujúcich organizácií, kde by naši klienti mohli získavať pracovné zručnosti a návyky a mali tak lepšie šance uplatniť sa v reálnom živote. 

Biznis inkubátor Nadácie PROVIDA  pomáha organizáciám, u ktorých sa podnikanie stáva prostriedkom k udržateľným zmenám v oblasti pomoci znevýhodneným skupinám osôb.


 

2013

Nadácia pre deti Slovenska, Hodina deťom: „Investovať do ľudí sa oplatí“ (07/13-07/14)

Hodina deťom

Hodina deťom

Výsledkom bol bezpečný priestor pre mladých ľudí v meste Prešov, kde trávili ich voľný čas od septembra 2013 do júna 2014 v pondelok až piatok od 13:00 – 17:00. Navštevovali ju prevažne žiaci z okolitých ZŠ vo veku od 10 – 14 rokov. Celkovo sa klubovňou „premlelo“ viac ako 150 detí a 300 iných prevažne mladých ľudí. Do dobrovoľníckej činnosti sa zapojilo 25 dobrovoľníkov. Zrealizovali sme viac ako 100 aktivít. Zamestnali sme koordinátorku, ktorá sa v role koordinátora našla. Zrealizovali sme aktivity: tvorivé dielne, športové aktivity, turistiku, hry, stretnutia pod povrchom, navštívili sme s deckami seniorov, zrealizovali sa krúžky a plno iných.
Hodnotenie rodičov: „Prišli sme pozrieť, kam to naše dieťa chodí a sme veľmi nadšení, že to robíte dobrovoľne a venujete sa deťom aj našej dcére.“ Emkina mamka. „Veľmi sa nám klubovňa páči, rád by som pomohol, ak by sa nejako dalo. Môžem pomôcť dobrovoľne s murárskymi prácami, keď bude treba.“ Samuelov otec. „Ďakujeme za klubovňu, veľmi skvelá práca.“ Matejov otec. „Bola som pozrieť v klube a myslela som si, že kam sa to tá moja dcéra chodí hrať. Myslela som si, že ona rozpráva o počítačových hrách, tak som čakala nejaký počítačový klub, miestnosť a bola som veľmi prekvapená. Klub vyzerá skvelo, žiadne počítače, ale decká sa hrajú spolu, komunikujú. Som veľmi nadšená.“ Sabrinkina mamka.

Príbeh: Ján je trinásťročný chlapec Rómskej národnosti, ktorý pravidelne navštevuje klubovňu iba posledné mesiace a má veľký záujem o akúkoľvek aktivitu či výlet. Jeho nevýhodou je jeho mentálne postihnutie, sociálne slabšie rodinné zázemie, ale aj samotná národnosť. Veľmi sme sa snažili integrovať ho medzi deti v klubovni a pomôcť ostatným prekonať v sebe bariéry a predsudky. Ján sa zúčastnil aj turnaja v stolnom futbale v inej klubovni, decká ho prijali medzi seba, pravidelne s nimi hráva hry a cez leto s nami ide na letný týždňový dorastový tábor. Klubovňa Jánovi pomohla spoznať nových ľudí, ale aj sociálne sa posunúť dopredu. Otvorili sa mu nové možnosti, ktoré mu jeho domáce zázemie nevie poskytnúť (rozvoj komunikačných schopností pri hrách, návšteva rôznych klubovní, výlety, tábor, noví kamaráti,…).

Z klubovne 2 smal

Hry v klubovni

_DSC0807 web

Večer pod povrchom

 

Nadácia Ekopolis, Karpatská nadácia a Nadácia Socia, Grant Pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko – slovenskej spolupráce: „Pomáhajme lepšie a viacerým“ (4/2013 – 3/2015)

Švajčiarsko-slovenský projekt

Program Švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Vďaka švajčiarsko – slovenskej spolupráci Nadácie Ekopolis, Karpatskej nadácie a Nadácie Socia realizujeme od apríla 2013 projekt zameraný na rozbeh a rozvoj nových služieb v rámci činnosti organizácie Relevant n.o. Pod záštitou cirkevného zboru ECAV v Prešove a vďaka novým partnerstvám (Návrat o.z v Prešove, Zborová diakonia Cesta nádeje v Košiciach) sme rozbehli opatrovateľskú službu pre seniorov, ktorú poskytujeme aj občanom, ktorí by si ju inak z finančných dôvodov nemohli zabezpečiť. V rámci práce s mladými dospelými po skončení ústavnej starostlivosti sme rozbehli nové služby ako podpornú (svojpomocnú) skupinu, metódu spracovania osobnej histórie „Čiaru života“, prepájanie generácií (mládež, starší, mladí ľudia po odchode z detských domovov). Okrem toho pracujeme na zavedení systematického fundraisingu a vypracovaní stratégie rozvoja organizácie na nasledujúce 4 roky. Tiež je umožnené zamestnancom absolvovať pravidelné školenia za účelom zvyšovania kvalifikácie ako aj individuálnu a skupinovú supervíziu s cieľom odborného a profesijného rastu (predovšetkým odbornejšieho prístupu ku klientkam Domova na polceste Hniezdo). Pozitívnou zmenou v organizácii je vďaka tomu aj prijatie viacerých nových zamestnancov – odborníkov v danej oblasti, čo v konečnom dôsledku napomáha riešeniu nezamestnanosti v Prešovskom regióne.

Cieľom projektu je teda zvýšenie kvalifikácie odborných pracovníkov, skvalitnenie a systematizácia programu sociálnej inklúzie klientov, spustenie nových služieb, rozvoj a stabilizácia organizácie, propagácia individuálneho prístupu verejnosti ako prostriedku efektívnosti.

IMG_6074

U klienta

 

Zamestnanecký grantový program VUB: “Klubovňa PUZZLE“ (02/2013 – 09/2013)

Nadácia VÚB

Nadácia VÚB

Výsledkom bolo zriadenie a zariadenie klubovne PUZZLE. Obíjanie stien, natieranie chemikálie na tehly, poriadok, poriadok a ešte raz poriadok… Aj to bolo súčasťou viac ako 30 brigád v priemernom počte 7 ľudí. Význam vidíme v tom, že mladí ľudia participovali na vytvorení ICH klubovne, čo bolo aj cieľom pôvodného plánu v projektu. Mladí ľudia sa cítili užitoční. Každý, kto prišiel a priložil ruku k dielu vie, že keď do klubovne príde, bude môcť povedať, že to či ono urobil on a tak prispel k tomu, aby táto klubovňa fungovala. Pomohli skoro všetky vekové kategórie. Najstarší dvaja brigádnici mali po 60 – tke, no urobili kus odbornej práce, ktorú by sme my laici, neurobili. Pomohli aj z radov rodín, ktorí sa stretávajú v blízkosti evanjelického zboru a.v., ktorí sami či ich detí budú klubovňu využívať.
Spoznali sme napríklad vedúceho klubovne pre mládež v Košiciach, ktorý nám dal mnoho tipov a trikov ako sa vyhnúť chybám, ktoré urobili oni. Druhým bol Mgr. Janko Šolc, ktorý od roku 1996 pracuje v organizácií Pathfinder. Skúsenosti sme si zobrali aj od Mgr. M. Lapčákovej, ktorá má skúsenosti s prácou v ich klubovni v Prešove na jednom z Prešovských sídlisk.
Významný zlom nastal, keď sme si uvedomili, že na také prevádzkovanie klubovne ako sme chceli – aby bola otvorená denne v čase po škole do napr. 21:30 je potrebný nie len koordinátor projektu, ale platený koordinátor klubovne.
Na facebooku sa vytvoril profil klubovne, kde sa mladí mohli dozvedieť o klubovni.
Realizovali sa napríklad disusné skupinky, ktoré sú u mladých obľúbené, akcie Pod povrchom, stretnutia prípravných tímov, zaujímavá knižnica, krúžky (gitarový a tanečný), tvorivé dielne, spoločný čas pri spoločenských hrách a čaji, filmoch, turnajoch v stolnom futbale, šípkach, stolnom tenise, v spoločenských hrách, x-boxe tiež športových a spoločenských stretnutiach.

Klubovňa PUZZLE

Klubovňa PUZZLE pred prerábkou


 

2012

Medzinárodný ženský klub Bratislava

International Women's Club of Bratislava

International Women’s Club of Bratislava

Výsledkom projektu bolo vynovenie a dokúpenie chýbajúceho zariadenia do Domova na polceste Hniezdo v Prešove. Financie sme použili na skrine, potravinové skrinky pre klientky, rohovú lavicu s kuchynským stolom a stoličkami, stolové lampy a stolový PC s LCD monitorom pre pracovníčku Domova na pol ceste Hniezdo. Či napríklad aj kvalitný vysávač , ktorý je využívaný nielen v kancelárií Relevantu n.o., kde sme začali prevádzkovať Diakoniu – opatrovateľskú službu, ale aj v klubovni PUZZLE, ktorú zriadila taktiež naša nezisková organizácia pre mládež z Prešova a okolia. Vďaka tomuto príspevku sa Hniezdo stalo krajším domovom pre dievčatá, ktoré v ňom dočasne našli domov. Ďakujeme!

Zamestnanecký grantový program PWC. „Spolu dokážeme viac“, 10/12-06/13

PWC

PWC

Výsledkom bolo obnovenie dobrovoľníckej práce (v domove na polceste Hniezdo, kde pomáhame mladým dospelým dievčatám, ktoré odišli z detského domova do reálneho života) dobrovoľníkov s ktorým zrealizovali mnoho voľnočasových aktivít. Napríklad spoločné maľovanie bytu pre a s klientkami Hniezda, volejbal v telocvični, či tvorivé dielne v Hniezde. Projektom sa pomohlo predchádzať sociálnej patológií našich klientiek. Zmysluplným bol aj pre dobrovoľníkov, ktorí sa naučili čoto z praxe. Dobrovoľníci pomohli odbremeniť sociálne pracovníčky v neposlednom rade sa tým aj skvalitnila práca v Hniezde.

 


2011

Medzinárodný ženský klub Bratislava

International Women's Club of Bratislava

International Women’s Club of Bratislava

Výsledkom projektu bolo vynovenie a dokúpenie chýbajúceho zariadenia do Domova na polceste Hniezdo v Prešove. Financie sme použili na Kombinovaný sporák, mixér, pomôcky do kuchyne, na pečenie, mikrovlnú rúru, TV s príslušenstvom, rádio, DVD prehrávač. Aj vďaka tejto podpore sa Hniezdo stalo krajším domovom pre dievčatá, ktoré v ňom dočasne našli domov. Ďakujeme!

sporak

V Hniezde

Nadácia SPP, „ Rozvoj mimovládnych organizácií“ (11/2011 – 9/2012)

Nadácia SPP

Nadácia SPP

Výsledkom projektu bolo vytvorenie nového pracovného miesta so zameraním na individuálnu prácu s klientkami Domova na polceste Hniezdo, ktoré sa udržalo aj po skončení tohto projektu. Ďalšou významnou aktivitou bola preregistrácia z útulku na domov na polceste, došlo k zmene odborného garanta a supervízora. Zabezpečil sa rozvoj fundraisingu a partnerstva s inými organizáciami. Zdokonalilo sa vyhľadávanie vhodných klientiek, čo spôsobilo plnú obsadenosť zariadenia vhodnými klientkami čo znížilo fluktuáciu klientov.
Aktivity, ktoré sa zrealizovali nám pomohli urobiť zo slabých stránok silné. Dobrým personálnym zabezpečením Hniezda sa počas tohto roka skvalitnili sociálne služby poskytované v Domove na polceste Hniezdo. Tým, že je práca dobre zabezpečená personálne, sa rozšírilo pole pôsobnosti našej organizácie o ďalšiu cieľovú skupinu – seniorov vrámci Diakonie – opatrovateľskej a návštevnej služby, kde budú zapojené aj klientky Hniezda. Budú sa tak učiť nielen úcte a pomoci starším, ale aj získavať praktické životné a pracovné skúsenosti. Návštevy detských domovov, publikáciu článkov, dni otvorených dverí a súčasnú plnú obsadenosť, čo doteraz nebolo, ale čo je oveľa dôležitejšie – vhodnými klientkami nemôžeme hodnotiť inak ako veľmi pozitívne. Výsledky priniesol aj proces práce získavania sponzorov a podporovateľov.

Nadácia pre deti Slovenska, Škola rodinných financií: „Nežiť len pre dnešok“ (3/2011 – 11/2011)

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska

Výsledkom bolo rozvíjanie schopnosti hospodárenia s peniazmi u klientiek zariadenia sociálnych služieb útulku „Hniezdo“ a žiakov odborného učilištia v Prešove.
Klientky útulku „Hniezdo“ si osvojili postoj, že ak minú financie na nedôležité veci a pôžitky (cigarety, oblečenie a pod.), pocítia to v prvom rade v tom, že nebudú mať financie na stravu a zaplatenie ubytovania. Do zariadenia prišli nové klientky, vzhľadom k tomu, že sa podarilo naplniť cieľ Hniezda – a klientky sa osamostatnili. Pre lektorku bola situácia zmeny dvoch klientiek zmenou, na ktorú potrebovala reagovať vzhľadom na to, že dve klientky už mali za sebou časť projektu a pre nové klientky boli všetky informácie neznáme. No pre ne to bolo prínosom v tom, aby sa naučili, že financie si musia vážiť a poriadne si premyslieť čo za ne kúpia. Veríme, že sa tento cieľ naplní na 100%, ak budú mať prácu a pri výplate porozumejú aj jej ohodnotenie a na základe toho ju budú rozumne míňať.
Výsledkom bolo, že naše klietky boli lepšie pripravené na rôzne životné situácie. Zlepšila sa ich schopnosť komunikácie s finančnými inštitúciami (šetriť v prípade, keď nebude práca, príde nedoplatok a i.).
Na konci vyučovania v už spomínanom odbornom učilišti internátnom v Prešove sme predstavili študentom útulok Hniezdo a bola im ponúknutá možnosť prísť na poradenstvo (bazálne, finančné). Študenti získali kontakt na útulok Hniezdo a sociálnu pracovníčku aj z letáku, ktorý dostali.

DSCF2327 kopie

Na vyučovaní

DSCF2642 kopie

V Hniezde


2009

„Jeden pre druhého“ (9/2009 – 7/2011)


 

2008

Dobrovoľník – Priateľ malých, sprievodca veľkých“ (6/2008 – 5/2009)


 

2006

„Hniezdo“ (9/2006 –8/2007)

Výsledkom bol prenájom 2,5 izbového bytu do ktorého prišli bývať tri dievčatá s ukončenou ústavnou starostlivosťou. Tento byt sme prevádzkovali na jednom z prešovských sídlisk. O dievčatá sa staral približne sedem členný tím dobrovoľníkov, ktorí dievčatám pomáhali pri hľadaní práce, osvojovaní si zručností potrebných pre samostatný život, pomohli im rozumne organizovať voľný čas, ponúkli im priateľstvá, ktoré pretrvávajú dodnes.