Diakonia – opatrovateľská služba vznikla v spolupráci s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (CZ ECAV) v Prešove a ponúka služby seniorom – osamelým, dlhodobo chorým či inak postihnutým, ich príbuzným a tiež aj opatrovateľkám, ktoré vykonávajú opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta. Toto všetko sa snažíme napĺňať v duchu kresťanskej lásky k blížnemu tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Pri výkone domácej opatrovateľskej služby (ďalej len opatrovateľská služba) sa riadime Zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Opatrovateľská služba je podľa neho definovaná ako sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4

Finančná úhrada za opatrovateľskú službu sa riadi našim platným cenníkom.

Chcete vybaviť domácu opatrovateľskú službu v Prešove,
ale neviete ako postupovať? Tu je návod:

Postup pri vybavovaní opatrovateľskej služby

Ponúkame:

 • pomoc pri samoobslužných úkonoch
 • pomoc pri starostlivosti o domácnosť
 • pomoc pri základných sociálnych aktivitách
 • dohľad
 • a v prípade potreby aj duchovnú, psychologickú a psychoterapeutickú pomoc

Kto môže požiadať o naše služby?

 • seniori žijúci osamelo
 • rodiny, ktoré potrebujú opatrovateľskú pomoc pre svojich príbuzných v domácom prostredí
 • seniori, ktorí potrebujú pomoc pri každodenných činnostiach

Poskytovanie opatrovateľskej služby je viazané na:

 • posudok s určením stupňa odkázanosti
 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu
 • klientovi nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba
 • osoba, ktorá sa stará o klienta, nepoberá peňažný príspevok na opatrovanie a na osobnú asistenciu

Ak máte záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, kontaktujte nás na nižšie uvedenom telefónnom čísle, e-mailom alebo vyplnením dotazníka záujemca o opatrovateľskú službu:

Dotazník záujemcu o domácu opatrovateľskú službu

Kde požiadať o pomoc?

Kontaktná osoba: Mária Macejová
Adresa: Svätoplukova 12, Prešov
Telefón: 0911 985 415
Email: opatrovatelska.sluzba@relevant.sk, maria.macejova@relevant.sk
Web stránka: www.relevant.sk/opatrovatelska-sluzba/

Alebo nás kontaktujte cez tento webový formulár: