Diakonia opatrovateľská služba

Úhrada za opatrovateľskú službu je závislá od času, kedy sa vykonáva: štandardné a nadštandardné hodiny, pracovné dni a víkend a tiež od toho, či sa klient posudzuje ako samoplatca (bez posudku o odkázanosti na opatrovateľskú službu, klient s trvalým pobytom mimo mesta Prešov), u ktorého si nemôžeme uplatniť časť nákladov z príspevku z mesta Prešov,  alebo klient s posudkom o odkázanosti na opatrovateľskú službu, na ktorého čerpáme príspevok na zabezpečenie služby z mesta Prešov. Cena je stanovená za hodinu poskytovanej služby. Suma 9,50 eur zahŕňa celkové náklady na 1 hod. poskytovania opatrovateľskej služby.

Výška príjmu prijímateľa do Eur * Platba za 1 hodinu výkonu (v Eur)
560 2,80 €
690 3,30 €
990 3,50 €
nad 990 3,80 €

Cenník je platný od 1.1.2024

* podľa §72a ods. 8 písm. a) zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa na účely platenia úhrady za opatrovateľskú službu spoločne posudzujú a spoločne započítavajú príjmy opatrovanej osoby a príjmy jej manžela alebo manželky

Samoplatca (bez rozhodnutia o odkázanosti):  9,50 € za 1 hod. opatrovania

Výnimky:

  • podľa dohody
  • opatrovateľskú službu na 1 hod. denne neposkytujeme
  • poskytovanie opatrovateľskej služby 1x týždenne: 4,40 €

Domov na polceste Hniezdo

CENNÍK úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení Domov na polceste „Hniezdo“, platný od 1. 1. 2023, v súlade so Zákonom o sociálnych službách
č. 448/2008 Z. z. a v znení neskorších predpisov.

Poskytuje:
– ubytovanie na určitý čas
– sociálne poradenstvo
– pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Zabezpečuje:
– pracovnú terapiu
– pomoc pri pracovnom uplatnení

Utvára podmienky na:
– prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
– vykonávanie základnej osobnej hygieny
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
– vzdelávanie
– záujmovú činnosť
– úschovu cenných vecí

 Účel: Cena:
Úhrada za sociálnu službu za 1 mesiac 60,00 €
Úhrada za sociálnu službu za 1 deň 2,50 €
Udržiavací poplatok * 30,00 €

* Udržiavací poplatok platí klientka Domova na polceste Hniezdo, ktorá nie je v Hniezde prítomná väčší počet dní, pričom je stále v evidencii klientok, je jej poskytované sociálne, finančné, psychoterapeutické a psychologické poradenstvo.