Cieľom týchto klubov je zmysluplné trávenie voľného času, ale aj vedenie mladých ľudí k zodpovednosti a ohľaduplnosti voči svojmu okoliu. Klubová činnosť zároveň podporuje budovanie vzťahov medzi mládežou a rozvíjanie biblických vedomostí. Kluby sa organizujú pomocou troch tímov dobrovoľníkov, každý týždeň s výnimkou letných prázdnin.

Našou túžbou je vytvoriť autentické prostredie, kde sa mládež bude cítiť dobre a bude prežívať radostné chvíle v spoločenstve. Chceme budovať ich hodnoty na dobrom príklade a zároveň ich naučiť robiť niečo pre iných. Pracovať nielen smerom do vnútra organizácie, ale aj mimo nej.

Dlhodobo pripravujeme kluby pre dve vekové kategórie: mládež a staršiu mládež. Stretnutie mládeže sa koná (okrem letných prázdnin) na evanjelickej a. v. fare (Svätoplukova 11, Prešov), stretnutie staršej mládeže v klubovni Puzzle (Svätoplukova 12, Prešov):

Stretnutia mládeže

Kedy: každý piatok o 17:00
Vek: 11 – 18 rokov
Miesto: Evanjelická a. v. fara, Svätoplukova 11, Prešov
Kontakt: Peter Urbanec (urbanec.peter7@gmail.com)

Stretnutia sú pravidelne počas školského roka každý piatok o 17.00. Ide o stretnutia pre mládež vo veku od 11 – 18 rokov. Tieto stretnutia fungujú s menšími obmenami už viac ako 15 rokov.

Hlavnou náplňou pravidelných piatkových stretnutí je hudba, modlitby, hry, no najdôležitejšou a neoddeliteľnou súčasťou stretnutí je tzv. téma, ktorá ich má pomôcť zorientovať sa v problematike dnešnej doby. Hlavnú myšlienku sa im snažíme priblížiť nielen hovoreným slovom, ktoré je položené na Biblickom základe, ale aj spomínanými piesňami a hrami, dramatizáciou. Týchto stretnutí sa pravidelne zúčastňuje 40 – 50 mladých ľudí. Témy na mládeži sa opierajú o materiály, ktoré sú určené  tímom, ktorý tieto stretnutia pripravuje.

Stretnutia staršej mládeže

Kedy: každú stredu o 18:00
Vek: 18+ rokov 
Miesto: Klubovňa Puzzle, Svätoplukova 12, Prešov
Kontakt: Norbert Glankovič (noro.glankovic@gmail.com)

Kluby pre staršiu mládež a pracujúcich prebiehajú každú stredu o 18:00 v klubovni Puzzle.

Prípravný tím sa snaží povzbudzovať prítomných, aby sa podelili s ostatnými o to, čo prežívajú. Svoje výhry, či prehry, radosti i starosti.

Centrom nášho spoločenstva je však živé Slovo Božie. Témy, o ktorých rozprávame a diskutujeme, sa dotýkajú nášho života a sú pre nás vždy novou výzvou žiť život viery.

Potrebujete ďalšie informácie?

Môžete nás kontaktovať aj cez webový formulár: