Podpora regionálneho rozvoja

Našu prácu v sociálnej oblasti sme v roku 2020 realizovali aj s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja. Projekt „Rozvoj sociálnej práce a zlepšovanie sociálneho a pracovného začleňovania mladých žien po skončení ústavnej starostlivosti do komunity a spoločnosti“ bol podporený v celkovej sume 25 650 EUR, čo predstavuje 90 % z celkových oprávnených výdavkov podporeného projektu. Účel podporeného projektu je podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít. Za finančnú podporu úprimne ďakujeme.

„Na ceste k nezávislosti“

Tento rok sme na mesto Prešov podali žiadosť o dotáciu na sociálnu pomoc, podporu zdravia a sociálneho kontaktu pod názvom projektu „Na ceste k nezávislosti“. Napriek nepriaznivej situácii nás mesto Prešov podporilo aj tento rok. Vďaka dotácii vo výške 820 € môžeme čiastočne pokryť náklady, ktoré súvisia s organizovaním vzdelávacích a zážitkových aktivít určených pre mladé dospelé ženy po skončení ústavnej starostlivosti na ceste k osamostatneniu. Za túto pomoc úprimne ďakujeme.

Mesto Prešov

Diakonia – opatrovateľská služba Relevant n.o.

Cieľom projektu „Diakonia -opatrovateľská služba Relevant n.o.“ je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EU o rozvoji sociálnych služieb orientovaných na občana a strategickými dokumentmi MPSVR SR. (Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.)Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa vekom dožitia, spojeným s nárastom počtu starších ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti.

Výkon hlavnej aktivity: „Poskytovanie opatrovateľskej služby“ bude realizovaný kvalifikovanými opatrovateľkami v pracovnom pomere na ustanovený mesačný pracovný čas. V súčte ekvivalent 4,25 opatrovateliek na plný pracovný úväzok. Miestom realizácie projektu je Prešovský kraj, Mesto Prešov a okolie v domácom prostredí opatrovanej osoby.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk   www.ia.gov.sk