Chcete vybaviť domácu opatrovateľskú službu v Prešove, ale neviete ako postupovať? Tu je návod.

Tento dokument obsahuje jednotlivé kroky, ktoré Vás usmernia a pomôžu Vám prejsť krok za krokom až k cieľu – k vybaveniu domácej opatrovateľskej služby.

1. Krok

Nižšie uvedené odniesť na Mestský úrad Prešov, Jarková 24 (MsÚ PO) (PhDr. Bc. Katarína Kvokačková 051/3100553 alebo Mgr. Dana Begová 051/3100553)

 • vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo žiadosť o opätovné
 • lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 • kópie lekárskych správ – nálezov

Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke mesta Prešov. Tlačivo: Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu sa uvádza ako súčasť žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a vypĺňa ho obvodný lekár.

Tlačivá tu: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=14768

2. Krok

Žiadateľ čaká na posúdenie, na posudok o odkázanosti na sociálnu službu  a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré MsÚ PO vybavuje v lehote 30 dní. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po 30 dňoch, čo je žiadateľovi potvrdené pečiatkou. Čakacia doba 30 dní znamená aj priestor pre žiadateľa na uplatnenie práva odvolať sa proti rozhodnutiu MsÚ. Pokiaľ sa žiadateľ svojím podpisov vzdá práva na odvolanie, dané rozhodnutie nadobúda právoplatnosť s okamžitou platnosťou – nie je treba čakať 30 dní.

3. Krok

Ak žiadateľ posudok o odkázanosti a právoplatné rozhodnutie už má, zanesie nižšie uvedené na podateľňu MsÚ PO:

 • vyplnenú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (tam uvádzate poskytovateľa sociálnej služby, ktorého ste si vybrali, ak v žiadosti uvádzate Relevant n.o. je dobré nám oznámiť, kedy ste žiadosť na mesto odovzdali)

Tlačivo žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby nájdete na stránke mesta Prešov: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=24920

4. Krok

Ak uzatvárate zmluvu o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby s našou organizáciou Relevant n.o., potrebujeme k tomu:

 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu (prípadne opätovný posudok o odkázanosti na sociálnu službu)
 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (prípadne opätovné právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu)
  POZOR! Na danom dokumente musí byť pečiatka, ktorá rozhodnutie správoplatňuje.
 • vyhlásenie o majetku – s overeným podpisom (Tlačivo v PDF)
 • vyhlásenie o príjme – s overeným podpisom (Tlačivo v PDF)
 • potvrdenie o výške mesačného príjmu za aktuálny kalendárny rok (napr.: výmer dôchodku zo sociálnej poisťovne), každú zmenu je potrebné nahlásiť