Pomoc mladým dospelým po odchode z ústavnej starostlivosti na ceste k samostatnosti je základným cieľom Domova na polceste Hniezdo v Prešove a Domova na polceste SED Veľký Slavkov. Počas svojej existencie neziskové organizácie Relevant n. o. a SED Veľký Slavkov, ktoré spravujú domovy na polceste pre dievčatá a chlapcov po odchode z detských domovov, sprevádzali na ceste k osamostatneniu a pomohli skvalitniť život už 307 mladým ľuďom.

Na konferencii Veľký krok do života 2, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 28. 11. 2019 v klubovni Puzzle na Svätoplukovej 12 v Prešove sme prezentovali naše skúsenosti zo zážitkového a neformálneho vzdelávania, psychologického a špecializovaného poradenstva a nácviku pracovných zručností chlapcov a dievčat z Domova na polceste Hniezdo a SED Veľký Slavkov. Realizovali sme ich vďaka trojročnému projektu, v rámci ktorého sme: 

  • naštartovali Dielňu pre život, v ktorom môžu dievčatá z Domova na polceste Hniezdo rozvíjať pracovné zručnosti, 
  • kompletne zrekonštruovali starú poľnohospodársku budovu na multifunkčnú priemyselnú halu, ktorá slúži na rozvoj pracovných zručností mladých mužov z Domova na polceste vo Veľkom Slavkove,
  • zriadili stolársku dielňu a montážnu elektrikársku dielňu vrátane nákupu potrebného vybavenia a spustenia prevádzky v oboch dielňach,
  • zorganizovali 30 školení a 6 zážitkových táborov pre mladých dospelých z Domova na polceste Hniezdo a SED Veľký Slavkov.

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore nadácie THE VELUX FOUNDATION, ktorú tvoria dve neziskové nadácie VILLUM FONDEN a VELUX FONDEN. Medzi hlavné oblasti pôsobenia nadácie patrí veda, environmentálne, sociálne a kultúrne projekty v Dánsku aj v zahraničí. Obe nadácie boli založené  MSc. Villum Kann Rasmussenom, ktorý vyvinul moderné strešné okná VELUX ® a založil ďalšie spoločnosti skupiny VKR, ktorých poslaním je vnášať do každodenného života ľudí denné svetlo, čerstvý vzduch a lepšie životné prostredie. 

Súčasťou konferencie bola aj prezentácia nástrojov a metodík, ktoré nám pri tejto práci pomáhali, ako je metodika Dobrý život zameraná na prácu so skupinou, ktorú vytvorila organizácia ORIGO Resurs zo Švédska, novo vytvorená metodika s pracovným názvom „Fázy života“ zahŕňajúca dvadsať školení a päť zážitkových táborov či metóda Motivačný rozhovor, ktorú sme prakticky realizovali a na základe dobrých skúseností ju aj vydali. Viac o začiatkoch tohto projektu si môžete pozrieť na našich webových stránkach www.domnapolceste.skwww.relevant.sk.  

Na konferencii sme predstavili aj hlavnú myšlienku a zároveň beta verziu mobilnej aplikácie pre mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, kde nájdu všetky informácie potrebné na chvíle, keď opustia detský domov. V tejto súvislosti zároveň chceme pozvať do spolupráce aj širokú verejnosť, v rámci ktorej môžu sformulovať ich predstavy, čo by mobilná aplikácia mala ešte obsahovať. Mobilná aplikácia je plynulým pokračovaním DVD sprievodcus názvom„A čo teraz?“, vytvoreného pred štyrmi rokmi, ktorého cieľom bolo priblížiť mladým odchádzajúcim z detských domovov rady a skúsenosti zo života ľuďmi, ktorí si už cestu osamostatnenia prešli.