Nezisková organizácia RELEVANT vznikla 15.12.2006 ako podpora neformálnej dobrovoľníckej práce s deťmi v detských domovoch a s mládežou v meste Prešov.

Našou víziou je byť relevantným hlasom a podporou pre mladých a núdznych ľudí v meste Prešov pri napĺňaní ich potrieb.

Naše hlavné poslanie je cieľavedome prispievať k pozitívnemu smerovaniu a zlepšovaniu kvality života jednotlivca a lokálnej spoločnosti; hlavne detí a mládeže.

Naším cieľom je budovať kvalitné a bezpečné prostredie s dôrazom na medziľudské vzťahy založené na kresťanských hodnotách.

Pomáhame

ľuďom, ktorí sa nachádzajú v životných krízach, izolácii a núdzi, ale vytvárame priestor aj pre tých, ktorí chcú niekde zmysluplne a aktívne tráviť voľný čas v otvorenej komunite. Prostredníctvom aktivít prispievame k pozitívnemu smerovaniu a formovaniu detí a mládeže. Vedieme ich k vzťahu k spoločnosti a životnému prostrediu. Podieľame sa na prevencii pred nežiadúcimi spoločenskými javmi.

Podporujeme

aktivity a neformálne vzdelávanie pre mladých dobrovoľníkov a pracovníkov, ktorí sa venujú záujmovým/cieľovým skupinám organizácie.

Spájame

ohrozenú mládež s intaktnou, podporujeme medzigeneračný dialóg.

A tým prispievame k zdravému rozvoju jednotlivca i spoločnosti.

Medzi tri hlavné oblasti nášho pôsobenia patrí:

PRÁCA S DEŤMI A MLÁDEŽOU v Prešove a okolí:

  • Klubovňa PUZZLE pre aktívne trávenie voľného času,
  • klubové stretnutia mládeže,
  • slovensko-americké konverzačné tábory KECY camps,
  • výlety a rôzne voľnočasové aktivity,
  • rozvoj dobrovoľníctva a získavanie životných zručností v rámci pomoci v Klubovni Puzzle, Cafe Relevant ale aj počas letných aktivít a táborov.

PRÁCA S MARGINALIZOVANOU MLÁDEŽOU:

PRÁCA SO SENIORMI:

  • poskytovanie domácej opatrovateľskej služby pre seniorov v meste Prešov,
  • podpora formálneho aj neformálneho opatrovateľstva,
  • poskytovanie podpory príbuzným seniorov.

www.facebook.com/relevantno

www.facebook.com/puzzleklubovna

Náš Etický kódex

Kontaktuje nás:

Adresa: Svätoplukova 12, Prešov
Telefón: 0907 996 377
IČO: 37887483
DIČ: 2022288664
IBAN: SK1309000000000503970447
Číslo účtu: 0503970447/0900
Email: relevant@relevant.sk

Web stránka: www.relevant.sk/kto-sme/

Napíšte nám: