V Domove na polceste Hniezdo máme pre dospelé dievčatá po skončení ústavnej starostlivosti  1 voľné miesto. V prípade záujmu nám prosím zašlite svoju žiadosť na e-mail hniezdo@relevant.sk

Domov na polceste je podľa Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zariadenie, v ktorom sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy. 

Domov na polceste Hniezdo pozostáva z dvoch bytov prepojených spoločnou chodbou s  celkovou kapacitou 9 miest. Nachádza sa na Prešovskom sídlisku Sekčov a je určený pre dospelé dievčatá od 18 do 30 rokov po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy. Je zriadený neziskovou organizáciou Relevant, ktorá má sídlo v Prešove.

V Hniezde môže byť prijímateľom sociálnych služieb každá mladá žena, ktorá chce pracovať na svojom osamostatnení, môže a chce pracovať alebo študovať a toto všetko na základe svojich vlastných síl, možností, schopností, ale aj vonkajších zdrojov pomoci.

Poskytujeme:

 

 • ubytovanie na dobu určitú, s možnosťou predĺženia podľa individuálnych potrieb prijímateľa,
 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Zabezpečujeme:

 • rozvoj pracovných zručností,
 • pomoc pri pracovnom uplatnení.

Utvárame podmienky na:

 • prípravu stravy,
 • vykonávanie základnej osobnej hygieny,
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • záujmovú činnosť,
 • úschovu cenných vecí .

Okrem toho poskytujeme aj:

 • psychologické, psychoterapeutické a právne poradenstvo,
 • emocionálnu pomoc a duchovné vedenie, 
 • zážitkové vzdelávanie a osobnostný rast.

Život „na polceste“ nie je vôbec polovičatý. V tejto etape začínajú obyvateľky Hniezda žiť reálnejší a predovšetkým samostatnejší život a nie sú na to samé.

Veríme, že náš „domov“ môže byť istým spôsobom premostením toho predchádzajúceho, ktorý si nevybrali a tým budúcim, ktorý sa stane ich vlastným. Vieme, že je to beh na dlhé trate, ale cieľ máme jasný – pomôcť dievčatám „vyletieť z hniezda“ tak, aby boli pripravené na život.

Doterajší počet prijímateliek:

Od októbra 2006 do októbra 2019 evidujeme v Hniezde spolu 37 prijatých dievčat

Dĺžka pobytu prijímateliek sociálnych služieb v Hniezde:

Dĺžka pobytu v Hniezde bola rôzna. Najkratšia doba doposiaľ bola 25 dní. Prijímateľka stihla za tento krátky čas ukončiť školu záverečnou skúškou v odbore kuchár-čašník a presťahovať sa s priateľom do blízkej obce. Plánovala tam nastúpiť na miesto pekárky. 

Najdlhšia doba pobytu je 5 rokov. Dôvodom predĺženia pobytu je fakt, že prijímateľka ukončuje bakalárske štúdium v odbore Charitatívna sociálna práca a my jej chceme byť čo najviac nápomocní.

Kde sú dievčatá, ktoré v Hniezde bývali, teraz?

 • Viaceré dievčatá sa vydali, majú svoju vlastnú, úplnú rodinu a pracujú.
 • Niektoré dievčatá žijú s priateľmi pri ich rodinách alebo samostatne.
 • Viaceré vycestovali za prácou do iných slovenských miest, do Čiech alebo Anglicka.
 • Niektorým dievčatám sme pomohli nájsť iné zariadenie, ktoré je pre nich vhodnejšie vzhľadom na ich potreby.

Ako sa darí dievčatám, ktoré bývajú v Hniezde teraz?

V súčasnosti má u nás zabezpečené miesto 8 žien, ktoré usilovne pracujú na svojom osamostatnení:

 • Jedna slečna ukončuje bakalárske štúdium a zároveň pracuje, pred pol rokom úspešne absolvovala vodičský kurz a je aktívnym vodičom.
 • Ďalšia mladá študentka ukončuje posledný ročník v odbore opatrovateľstvo, okrem toho vlastní výučný list v odbore cukrárstvo.
 • Tretia mladá žena je zamestnaná ako praktická sestra  v špecializovanom zariadení pre seniorov a má v pláne ďalšie doplnkové vzdelávanie.
 • Ďalšie dve slečny ukončili štúdium v odbore kuchár a administratívny pracovník. Počas letných prázdnin pracovali a teraz by sa radi zúčastnili absolventskej praxe.

Postup prijatia do Hniezda

Prijímateľmi sociálnej služby sa môžu stať mladé dospelé ženy vo veku od 18 do 30 rokov na základe: 

 • Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v DPC Hniezdo, ktorú je možné stiahnuť tu
 • osobného pohovoru.

Na žiadosť odpovedáme do 30 kalendárnych dní. Výhodou podania žiadosti je, že ak nie je v Hniezde voľné miesto, prijímateľka je zaradená do databázy a v prípade uvoľnenia miesta ju môžeme kontaktovať. 

Cieľom poskytovania sociálnej služby v Hniezde je pomôcť mladým dospelým ženám osamostatniť sa a žiť svoj vlastný život nezávisle a zodpovedne. Byť v Hniezde znamená ochotu a túžbu pracovať na sebe, na svojich schopnostiach, zručnostiach, vedomostiach a rásť osobnostne, duševne, duchovne a emocionálne. 

Kontakt

Pre informácie ohľadom Domova na polceste Hniezdo (obsadenosť, podmienky prijatia a.i.) môžete kontaktovať:

Domov na polceste Hniezdo
Ďumbierska 20
080 01 Prešov

Mobil: 0907 996 377
Email: hniezdo@relevant.sk
Web: www.relevant.sk/domov-na-polceste-hniezdo/

Podporná skupina

V rámci našej práce sme v minulosti realizovali aj podpornú skupinu pre mladých dospelých, ktorí ukončili ústavnú výchovu v detskom domove a mladých dospievajúcich, ktorých v blízkej dobe čaká odchod z detského domova a osamostatnenie. V súčasnosti sa podporná skupina nestretáva, ale ak potrebuješ s niečím pomôcť, poradiť, tak sa pokojne ozvite na vyššie uvedené kontakty.

V súčasnosti poskytujeme individuálnu osobnú, telefonickú a e-mailovú podporu tým prijímateľkám, ktoré už z Hniezda “vyleteli”.