Integrácia a prepájanie komunít

Projektom Integrácia a prepájanie komunít chceme zabezpečiť technickú podporu, praktickú pomoc aj zázemie pre aktivity odídencov z Ukrajiny a prispieť k ich integrácii v spoločnosti. Ide o nadviazanie na našu predošlú pomoc, ale aj organizáciu prepájacích aktivít a stretnutí s ľuďmi so slovenskou komunitou. Dôležitým človekom pre tieto aktivity je mladý muž z Ukrajiny, ktorý sem prišiel so svojou rodinou a za uplynulý rok sa dobre naučil slovenský jazyk, adaptoval sa a môže byť prínosom pre lepšiu integráciu ďalších ľudí z Ukrajiny do spoločnosti. Významnou súčasťou projektu je aj zameranie sa na deti a mladých ľudí. Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore grantovej výzvy Karpatskej nadácie Máme radi Ukrajinu 2.0.

Termín realizácie projektu: 1. 6. 2023 – 31.12.2023

Celková výška podpory: 12 800 EUR

www.karpatskanadacia.sk

Krok k zrelej osobnosti

Aj vďaka dotácii mesta Prešov vo výške 389 EUR, ktorou podporili projekt „Krok k zrelej osobnosti“ môžeme aj v roku 2023 zabezpečiť pre mladé ženy z Domova na polceste Hniezdo vzdelávacie a zážitkové aktivity, ako aj nácvikov pracovných zručností s cieľom podporiť ich na ceste k osamostatneniu. Za podporu úprimne ďakujeme.

Obnova zariadenia Domova na polceste Hniezdo

Vďaka dotácii Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 000 EUR môžeme aj v roku 2023 realizovať projekt „Obnova zariadenia Domova na polceste Hniezdo“, pomocou ktorého chceme zlepšiť kvalitu bývania mladých žien v domove na polceste Hniezdo. Projekt je podporený z rozpočtu PSK. Za podporu úprimne ďakujeme.

  

 

Národný projekt Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím

Vďaka Národnému projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím sa budeme môcť v Domove na polceste Hniezdo intenzívne venovať pomoci dievčatám v oblasti individuálneho plánovania a zamestnávania. V rámci individuálneho plánovania si budú dievčatá stanovovať primerané individuálne ciele, ktoré chcú dosiahnuť a pracovať na jednotlivých krokoch k ich naplneniu. Zároveň budú pracovať na osobnostnej úrovni pri získavaní sociálnych a pracovných zručností, budú hlbšie objavovať svoje silné stránky a rozvíjať ich, svoje túžby a sny. Jeden pracovník vyčlenený na individuálne plánovanie a jeden na oblasť zamestnávania ich bude viesť a sprevádzať celým týmto procesom. Zároveň budú pracovať na rozšírení a aktualizovaní už existujúcej metodiky práce v oblasti zamestnávania viacnásobne znevýhodnených prijímateľov sociálnej služby aj doterajších individuálnych plánov. Pod vedením pridelených mentorov získajú väčší rozhľad, nové skúsenosti a zavedú do praxe aktualizovanú metodiku práce a individuálne plány. Úlohou odborného poradcu je vytvoriť a zrealizovať plán podpory sociálneho začlenenia prijímateľa skrze individuálne plány a vytvoriť a zaviesť interné postupy a metodiky zamerané na odborné činnosti práce s prijímateľom. Úlohou poradcu pracovnej integrácie je posúvať dievčatá vpred  za vhodnou prácou, pripravovať a sprevádzať ich na pracovné pohovory, komunikovať so zamestnávateľmi a pôsobiť aj v role pracovného asistenta na pracovisku v prípade potreby a záujmu dievčat a súčasne možnosti zo strany zamestnávateľa. Súčasne majú obaja pracovníci profesionálne rásť a vzdelávať sa v danom okruhu jeho činnosti. 

Termín realizácie projektu: marec 2023 – september 2023

Celková výška podpory: max. 23 310 EUR (závisí od skutočne vynaložených oprávnených výdavkov)

www.esf.gov.sk   www.employment.gov.sk

 

Podpora opatrovateľskej služby – Relevant n.o.

Cieľom projektu „Podpora domácej opatrovateľskej služby – Relevant n. o.“ je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby v domácom prostredí za účelom predchádzania umiestňovania občanov, odkázaných na pomoc inej osoby, do pobytových zariadení a tým zlepšenie kvality ich života. Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji soc. služieb orientovaných na občana a strategickými dokumentmi MPSVR SR (prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť). Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa vekom dožitia a s tým spojeným nárastom počtu starších ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti.

Výkon hlavnej aktivity: „Poskytovanie opatrovateľskej služby“ bude realizovaný kvalifikovanými opatrovateľkami v pracovnom pomere na ustanovený mesačný pracovný čas. V súčte ekvivalent šesť opatrovateliek na plný pracovný úväzok. Miestom realizácie projektu je Prešovský kraj, Mesto Prešov a okolie v domácom prostredí opatrovanej osoby.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.esf.gov.sk   www.employment.gov.sk