Národný projekt Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím

Vďaka Národnému projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím sa budeme môcť v Domove na polceste Hniezdo intenzívne venovať pomoci dievčatám v oblasti individuálneho plánovania a zamestnávania. V rámci individuálneho plánovania si budú dievčatá stanovovať primerané individuálne ciele, ktoré chcú dosiahnuť a pracovať na jednotlivých krokoch k ich naplneniu. Zároveň budú pracovať na osobnostnej úrovni pri získavaní sociálnych a pracovných zručností, budú hlbšie objavovať svoje silné stránky a rozvíjať ich, svoje túžby a sny. Jeden pracovník vyčlenený na individuálne plánovanie a jeden na oblasť zamestnávania ich bude viesť a sprevádzať celým týmto procesom. Zároveň budú pracovať na rozšírení a aktualizovaní už existujúcej metodiky práce v oblasti zamestnávania viacnásobne znevýhodnených prijímateľov sociálnej služby aj doterajších individuálnych plánov. Pod vedením pridelených mentorov získajú väčší rozhľad, nové skúsenosti a zavedú do praxe aktualizovanú metodiku práce a individuálne plány. Úlohou odborného poradcu je vytvoriť a zrealizovať plán podpory sociálneho začlenenia prijímateľa skrze individuálne plány a vytvoriť a zaviesť interné postupy a metodiky zamerané na odborné činnosti práce s prijímateľom. Úlohou poradcu pracovnej integrácie je posúvať dievčatá vpred  za vhodnou prácou, pripravovať a sprevádzať ich na pracovné pohovory, komunikovať so zamestnávateľmi a pôsobiť aj v role pracovného asistenta na pracovisku v prípade potreby a záujmu dievčat a súčasne možnosti zo strany zamestnávateľa. Súčasne majú obaja pracovníci profesionálne rásť a vzdelávať sa v danom okruhu jeho činnosti. 

Termín realizácie projektu: marec 2023 – september 2023

Celková výška podpory: max. 23 310 EUR (závisí od skutočne vynaložených oprávnených výdavkov)

www.esf.gov.sk   www.employment.gov.sk

Projekt „Pomáhame, podporujeme a spájame“ podporený z programu ACF – Slovakia spravovaný Nadáciou Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou

V novembri 2021 sme spolu s partnermi Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.  a SED Veľký Slavkov začali realizovať projekt „Pomáhame, podporujeme a spájame“. Jeho cieľom je podporiť už existujúce iniciatívy zlepšujúce postavenie zraniteľných skupín a funkčné partnerstvá medzi organizáciami a samosprávou. Pomôcť ľuďom s viacerými znevýhodneniami (nízke vzdelanie, príslušnosť k MRK, zdravotné problémy) osamostatniť sa. Vzdelávaním a nácvikmi pracovných zručností, advokáciou v súvislosti so založením sociálneho podniku alebo chránenej dielne, registráciou nových služieb ako je podpora samostatného bývania či vytvorením nových pracovných miest a partnerstiev so zamestnávateľmi v SR aj v ČR. Chceme tiež spájať ľudí z rôznych generácií a prostredí cez dobrovoľníctvo.  Projekt ‛Pomáhame, podporujeme, spájame’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Termín realizácie projektu: november 2021 – apríl 2023

Partner 1 projektu: Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.
Partner 2 projektu: SED Veľký Slavkov

Celková suma projektu: 101 554,69 EUR
Schválený grant: 64 995 EUR

 

Podpora opatrovateľskej služby – Relevant n.o.

Cieľom projektu „Podpora domácej opatrovateľskej služby – Relevant n. o.“ je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby v domácom prostredí za účelom predchádzania umiestňovania občanov, odkázaných na pomoc inej osoby, do pobytových zariadení a tým zlepšenie kvality ich života. Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji soc. služieb orientovaných na občana a strategickými dokumentmi MPSVR SR (prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť). Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa vekom dožitia a s tým spojeným nárastom počtu starších ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti.

Výkon hlavnej aktivity: „Poskytovanie opatrovateľskej služby“ bude realizovaný kvalifikovanými opatrovateľkami v pracovnom pomere na ustanovený mesačný pracovný čas. V súčte ekvivalent šesť opatrovateliek na plný pracovný úväzok. Miestom realizácie projektu je Prešovský kraj, Mesto Prešov a okolie v domácom prostredí opatrovanej osoby.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.esf.gov.sk   www.employment.gov.sk

 

Zlepšenie kvality života pre ľudí zo zraniteľných skupín

Vďaka dotácii Prešovského samosprávneho kraja môžeme aj tento rok realizovať projekt „Zlepšenie kvality života pre ľudí zo zraniteľných skupín“, pomocou ktorého chceme zlepšiť kvalitu bývania mladých žien v domove na polceste Hniezdo a zároveň im pomôcť k zdravšiemu životnému štýlu aj vďaka kúpe bicyklov. Projekt je podporený z rozpočtu PSK. Za podporu úprimne ďakujeme.

Pomoc tým, ktorí to potrebujú

Aj vďaka dotácii mesta Prešov vo výške 292 EUR, ktorou podporili projekt „Pomoc tým, ktorí to potrebujú“ sme mohli aj tento rok zabezpečiť pre mladé ženy z Domova na polceste Hniezdo dostatok rozmanitých aktivít, vzdelávaní a nácvikov pracovných zručností s cieľom podporiť ich na ceste k osamostatneniu. Za podporu úprimne ďakujeme.