Spoločný čas, ktorý má zmysel a baví! (Marec 2017 – December 2017)

Mesto Prešov aj v roku 2017 podporilo náš projekt, vďaka ktorému môžeme zabezpečiť koordináciu a materiálne vybavenie Klubovne PUZZLE a realizovať v nej zaujímavé podujatia, medzi ktoré patria:

 • Filmové večery s kvízom

Interaktívne filmové večery v Kine PUZZLE. Filmoví fanúšikovia online hlasovaním sami rozhodujú o filme, ktorý premietame. Svoje vedomosti zo sveta kinematografie si môžu otestovať v kvíze, ktorý výhercom ponúka zaujímavé ceny.

 • Pod povrchom

Večery Pod povrchom prinášajú inšpiratívne stretnutia zo zaujímavými hosťami a diskusie s neobyčajnými ľuďmi v oblastiach ako sú psychológia, hudba, veda, ekonomika, hodnoty, životný štýl a pod.

 • Povolania

Projekt prináša mladým ľuďom informácie o konkrétnej práci a povolaní. Naši hostia z praxe prinesú aktuálne informácie o možnostiach uplatnenia sa, štúdiu či naberaní skúseností. Stretnutia sú zároveň šancou pre networking s ľuďmi s podobným smerovaním a miestom pre výmenu skúseností a nápadov.

V dôsledku požiara sú od 5. mája 2017 všetky aktivity Klubovne PUZZLE dočasne pozastavené. Veríme, že s pomocou tých, ktorým klubovňa slúži, sa nám podarí jej priestory zrekonštruovať, aby od jesene znovu mohla plniť svoje poslanie. Ďakujeme mestu Prešov, že vďaka jeho podpore budeme môcť  znovu zariadiť klubovňu a doplniť jej materiálne a technické vybavenie.

Mesto Prešov

Mesto Prešov

 Služba blížnym (Júl 2017 – December 2017)

Sme veľmi vďační, že SOCIA –  Nadácia na podporu sociálnych zmien, už druhý krát podporila našu organizáciu a venovala prostriedky z Fondu Lienka pomoci na podporu nášho projektu Služba blížnym, ktorý realizujeme od júla do decembra 2017.

Projekt je zameraný na laických opatrovateľov a opatrovateľky, ktoré svoj čas a energiu neváhajú investovať do tých, ktorí to potrebujú. Ide o dobrovoľníkov, ktorí sa chcú učiť nové veci, zbierať inšpirácie, či získavať iné pohľady od ľudí, ktorí sú v podobnej službe blížnym.

V rámci projektu prebehnú 4 stretnutia pre opatrovateľov; dve o trénovaní pamäte a skúšaní nových pomôcok a dve o výmene skúseností a povzbudzovaní sa navzájom pri spoločnej výrobe odevov a pečení vianočných oblátok.

Počas stretnutí sa budeme snažiť príbehmi z praxe edukovať a motivovať k návštevnej službe, ktorá je pre seniorov veľmi potrebná no nedostatková.

Ciele projektu:

1) Nakúpiť pomôcky určené na zapožičanie – hry, knihy, ktoré uľahčia alebo skvalitnia poskytovanie služieb  neformálnym opatrovateľom, ktorí sa starajú o seniorov v domácom prostredí a aj opatrovateľom v rámci opatrovateľskej služby organizácie Relevant.

2) Zorganizovať podpornú skupinu pre formálnych aj neformálnych opatrovateľov a špecializované školenia pre neformálnych opatrovateľov zamerané na tréning pamäte.

3) Edukovať verejnosť o návštevnej službe prostredníctvom periodík.

4) Prostredníctvom pečenia oblátok zabezpečiť udržateľnosť aj po skončení projektu.

Ďakujeme nadácii SOCIA za možnosť podporiť laických opatrovateľov a tým aj seniorov, ktorým pomáhajú. Veríme, že opatrovatelia prídu s novými nápadmi a entuziazmom a budú motivovaní v tejto službe pokračovať.


 Kreatívna dielňa pre život

 

Vďaka podpore z Nadácie GRANVIA môžeme zriadiť pracovný inkubátor – kreatívnu dielňu, ktorá bude poskytovať kvalitné tlačiarenské a reklamné služby a rozvíjať výrobu mydiel a bižutérie. Dielňu, ktorá bude predovšetkým pripravovať mladých dospelých po odchode z detských domovov, aby si osvojili pracovné aj mäkké zručnosti potrebné pre zaradenie sa na otvorenom trhu práce a v spoločnosti.

Pre štyroch mladých ľudí vytvoríme prostredie, kde získajú individuálny prístup a podporu. Okrem rozvoja pracovných zručností budú pre nich pripravené vhodné školenia, navrhnuté individuálne plány a odborné poradenstvo, ktoré im bude poskytované počas celej doby projektu.

Svoje zručnosti im budú pomáhať rozvíjať koordinátor, grafik aj sociálni pracovníci Relevantu tak, aby boli účastníci projektu pripravení uplatniť sa aj mimo dielne a osamostatniť sa.

Našim cieľom je vytvoriť udržateľné pracovné príležitosti, k čomu budeme smerovať marketingom, zriadením e-shopu a propagáciou na sociálnych sieťach. Všetok zisk z poskytovania služieb a predaja výrobkov bude použitý na chod dielne a mzdy pre účastníkov.

Prostriedky od Nadácie GRANVIA nám umožnia zakúpiť potrebnú techniku pre realizáciu tlačiarenských a reklamných služieb, ako aj materiál pre výrobu mydiel a bižutérie. Vďaka podpore Nadácie budeme schopní pokryť časť personálnych nákladov a nákladov na marketing a zriadenie e-shopu, aby sa kreatívna dielňa mohla stať do čo najväčšej miery sebestačným partnerom pre firmy so spoločenskou zodpovednosťou.

 


Sme kreatívni lebo to pomáha iným!                             (marec – august 2017)

Tento názov nesie projekt podporený v rámci grantového programu Šariš ľuďom, ktorého vyhlasovateľom sú Pivorary Topvar, a.s. v spolupráci s Komunitnou Nadáciou Veľký Šariš.

V predchádzajúcom roku sme vďaka tomuto grantovému programu významne pomohli viacerým dievčatám z Domova na polceste Hniezdo, ktoré sa pri práci naučili mnohým zručnostiam a dnes už fungujú v reálnom pracovnom živote.

Tohtoročný projekt je zameraný na pomoc mladým dospelým ženám, ktoré odišli z detských domovov, a ktoré bývajú v Domove na polceste Hniezdo v Prešove, ale aj klientom iných zariadení sociálnych služieb v rámci mesta Prešov, ktorí sú rovnako znevýhodnení.

Cieľom projektu Sme kreatívni lebo to pomáha iným! je:

 1. Zabezpečiť pre znevýhodnených mladých ľudí pracovnú terapiu, ktorá ich bude pripravovať na reálnu prácu a pomôže im pri uplatnení sa na otvorenom trhu práce.
 2. Vďaka finančnej podpore zvýšiť kvalitu života mladých ľudí zapojených do pracovnej terapie; pomôcť im posunúť sa osobnostne vpred, aby si dokázali nájsť prácu a zabezpečiť financie na základne životné potreby.
 3. Zabezpečiť predajnosť výrobkov (prostredníctvom predajní aj internetu) a získať stálych odberateľov, ktorí by zabezpečili mzdu pre aspoň jednu mladú ženu pracujúcu v rámci pracovnej terapie.
 4. Dosiahnuť konkurencieschopnosť výrobkov s dobrým marketingom predaja.
 5. Zaviesť inovatívne prvky do pracovnej terapie a pokúsiť sa zabezpečiť grafika, ktorý by dokázal pracovať s 3D tlačiarňou.

Ďakujeme Komunitnej Nadácii Veľký Šariš a Pivovarom Topvar a.s. za to, že sa nás aj v tomto roku rozhodli podporiť a umožnia nám tak rozvinúť pracovnú terapiu pre ďalších mladých ľudí v meste Prešov.

     


Veľký krok do života  (september 2016 – september 2019)

 

Projekt pomoci mladým ľuďom osamostatniť sa po odchode z detských domovov vznikol ako výsledok dlhodobej spolupráce medzi organizáciami Relevant n.o. Prešov a Stredisko Evanjelickej Diakonie Veľký Slavkov.

Cieľom spoločného projektu je pomôcť mladým ľuďom, ktorí vychádzajú z detských domovov nepripravení na samostatný život, zaradiť sa do zdravého sociálneho a pracovného prostredia. Chceme, aby sa z nich stali ľudia schopní nezávislého života – emocionálne vyspelí a zruční, schopní integrácie na otvorenom pracovnom trhu.

Vytvorením tréningových dielní, sociálneho podniku a zariadenia na vidieku poskytneme klientom bezpečné prostredie, v ktorom môžu získavať pracovné zručnosti a návyky bez strachu zo zlyhania. Naše pracoviská budú miestom, kde sa mladí ľudia môžu učiť a rásť pracovne, osobnostne aj duchovne. Individuálnym prístupom poskytneme klientom psychologické poradenstvo, terapiu a tréning.

K naplneniu našich cieľov budeme smerovať týmito aktivitami:

 • V SED Veľký Slavkov sa vytvorí multifunkčná dielňa pre 12 chlapcov, ktorá bude zastrešovať drevársku dielňu, baliareň, montážnu linku, sklad pre stavebný materiál a ekologickú autoumyváreň.
 • V Prešove bude zriadený sociálny podnik – tvorivá dielňa pre 4 klientky, v ktorej sa budú poskytovať tlačiarenské a baliace služby pre reklamné spoločnosti a vyrábať šperky a mydlá.
 • V okolí Prešova bude vytvorené nové zariadenie v dome so záhradou, ktoré bude slúžiť ako pestovateľská dielňa pre ďalšie 4 klientky.
 • Rozvoj mladých dospelých prebehne tréningom pracovných zručností, sociálnych a praktických zručností a formou zážitkového učenia počas terénnych pobytov.
 • Odborné kompetencie potrebné pre tréning klientov budú pracovníci organizácií zapojení do projektu rozvíjať systematickým vzdelávaním na Slovensku, školením vo Švédsku a individuálnou a skupinovou supervíziou.
 • Naše skúsenosti a fungujúcu metodológiu budeme šíriť prostredníctvom vydania metodického manuálu pre sociálnych pracovníkov, multimediálneho manuálu pre našu cieľovú skupinu, ako aj prostredníctvom konferencií, workshopov, tréningov a publikačnej činnosti na národnej úrovni.

Projekt realizujeme vďaka podpore dánskej nadácie VELUX. Nadáciu THE VELUX FOUNDATIONS tvoria dve neziskové nadácie VILLUM FONDEN a VELUX FONDEN. Medzi hlavné oblasti pôsobenia nadácie patrí veda, environmentálne, sociálne a kultúrne projekty v Dánsku aj v zahraničí. V roku 2014 obidve nadácie spolu na neziskové účely venovali približne 150 miliónov EUR.

Obe nadácie boli založené  MSc. Villum Kann Rasmussenom, ktorý vyvinul moderné strešné okná VELUX ® a založil ďalšie spoločnosti skupiny VKR, ktorých poslaním je vnášať do každodenného života ľudí denné svetlo, čerstvý vzduch a lepšie životné prostredie.