Projekt „Pomáhame, podporujeme a spájame“ podporený z programu ACF – Slovakia spravovaný Nadáciou Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou

V novembri 2021 sme spolu s partnermi Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.  a SED Veľký Slavkov začali realizovať projekt „Pomáhame, podporujeme a spájame“. Jeho cieľom je podporiť už existujúce iniciatívy zlepšujúce postavenie zraniteľných skupín a funkčné partnerstvá medzi organizáciami a samosprávou. Pomôcť ľuďom s viacerými znevýhodneniami (nízke vzdelanie, príslušnosť k MRK, zdravotné problémy) osamostatniť sa. Vzdelávaním a nácvikmi pracovných zručností, advokáciou v súvislosti so založením sociálneho podniku alebo chránenej dielne, registráciou nových služieb ako je podpora samostatného bývania či vytvorením nových pracovných miest a partnerstiev so zamestnávateľmi v SR aj v ČR. Chceme tiež spájať ľudí z rôznych generácií a prostredí cez dobrovoľníctvo.  Projekt ‛Pomáhame, podporujeme, spájame’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Termín realizácie projektu: november 2021 – apríl 2023

Partner 1 projektu: Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.
Partner 2 projektu: SED Veľký Slavkov

Celková suma projektu: 101 554,69 EUR
Schválený grant: 64 995 EUR

Dobrý a zdravý život v korone

Koronavírus sa stal na dlhšie obdobie našou súčasťou. Avšak napriek nepriaznivej situácii sa snažíme zabezpečiť pre mladé ženy z domova na polceste Hniezdo dostatok rozmanitých aktivít, vzdelávaní a nácvikov pracovných zručností s cieľom podporiť ich schopnosť sebareflexie, podporiť ich rast a zmeny k lepšiemu životu, ako aj nachádzať nové stratégie ako žiť dobrý život nielen pre seba, ale aj pre iných. Môžeme to zabezpečiť aj vďaka dotácii mesta Prešov vo výške 1050 €, ktorou bol podporený projekt „Dobrý a zdravý život v korone“. Za podporu úprimne ďakujeme.

Mesto Prešov

Cez viacero možností, viacero zručností

Vďaka dotácii Prešovského samosprávneho kraja v sume 1 000 € môžeme realizovať projekt „Cez viacero možností, viacero zručností“, pomocou ktorého chceme pomôcť mladým ženám z domova na polceste Hniezdo zlepšiť ich pracovné návyky a zručnosti potrebné na zaradenie do pracovného života, ako aj pohybom na čerstvom vzduchu a fyzickou prácou zlepšiť ich zdravie a kvalitu života. Projekt je podporený z rozpočtu PSK. Za túto pomoc úprimne ďakujeme.

 

Podpora opatrovateľskej služby – Relevant n.o.

Cieľom projektu „Podpora domácej opatrovateľskej služby – Relevant n. o.“ je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby v domácom prostredí za účelom predchádzania umiestňovania občanov, odkázaných na pomoc inej osoby, do pobytových zariadení a tým zlepšenie kvality ich života. Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji soc. služieb orientovaných na občana a strategickými dokumentmi MPSVR SR (prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť). Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa vekom dožitia a s tým spojeným nárastom počtu starších ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti.

Výkon hlavnej aktivity: „Poskytovanie opatrovateľskej služby“ bude realizovaný kvalifikovanými opatrovateľkami
v pracovnom pomere na ustanovený mesačný pracovný čas. V súčte ekvivalent šesť opatrovateliek na plný pracovný úväzok. Miestom realizácie projektu je Prešovský kraj, Mesto Prešov a okolie v domácom prostredí opatrovanej osoby.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.esf.gov.sk   www.employment.gov.sk