Diakonia opatrovateľská služba

Úhrada za opatrovateľskú službu je závislá od času, kedy sa vykonáva: štandardné a nadštandardné hodiny, pracovné dni a víkend a tiež od toho, či sa klient posudzuje ako samoplatca (bez posudku o odkázanosti na opatrovateľskú službu, klient s trvalým pobytom mimo mesta Prešov), u ktorého si nemôžeme uplatniť časť nákladov z príspevku z mesta Prešov,  alebo klient s posudkom o odkázanosti na opatrovateľskú službu, na ktorého čerpáme príspevok na zabezpečenie služby z mesta Prešov. Cena je stanovená za hodinu poskytovanej služby. Suma 6 eur zahŕňa celkové náklady na 1 hod. poskytovania opatrovateľskej služby.

Výška dôchodku do 460 € nad 460 € Samoplatca
(bez posudku
o odkázanosti)
Pracovný deň
07:00-17:00
1,30 €
(cena za 1 hod.)
2,00 € 6,00 €
Pracovný deň
17:00 – 22:00
2,00 € 2,20 € 6,00 €
Víkend
7:00 – 17:00
1,60 € 2,30 € 6,00 €
Víkend, sviatok
17:00 – 22:00
2,10 € 2,40 € 6,00 €

Cenník je platný od 1.1.2016

Výnimky:

  • opatrovateľskú službu na 1 hod. denne neposkytujeme
  • poskytovanie opatrovateľskej služby 1 x týždenne 2 a 3 hod.: 2,50 €
  • poskytovanie opatrovateľskej služby 2 x týždenne 2 a 3 hod.: 1,50 €

Domov na polceste Hniezdo

CENNÍK úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení Domov na polceste „Hniezdo“, platný od 1. 4. 2019, v súlade so Zákonom o sociálnych službách
č. 448/2008 Z. z. a v znení neskorších predpisov.

Poskytuje:
– ubytovanie na určitý čas
– sociálne poradenstvo
– pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Zabezpečuje:
– pracovnú terapiu
– pomoc pri pracovnom uplatnení

Utvára podmienky na:
– prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
– vykonávanie základnej osobnej hygieny
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
– vzdelávanie
– záujmovú činnosť
– úschovu cenných vecí

 Účel: Cena:
Úhrada za sociálnu službu za 1 mesiac 50,00 €
Úhrada za sociálnu službu za 1 deň 1,75 €
Udržiavací poplatok * 25,00 €

* Udržiavací poplatok platí klientka Domova na polceste Hniezdo, ktorá nie je v Hniezde prítomná väčší počet dní, pričom je stále v evidencii klientok, je jej poskytované sociálne, finančné, psychoterapeutické a psychologické poradenstvo.